[:nl]Gelijkgestemde zielen [:en]The soul community [:]

Sanne Burger

3 september 2020

[:nl] 

Waar zijn we aanbeland?
We protesteren tegen Bill Gates, terwijl we zijn software gebruiken
We protesteren tegen 5G, terwijl we dezelfde providers gebruiken als zij die het uitrollen
We protesteren tegen globalisme, terwijl we de platforms gebruiken die zij ons gegeven hebben
Er klopt iets niet
We gebruiken dat waartegen we protesteren, om ertegen te protesteren
Dat is net zoiets als naar MacDonald’s gaan om te protesteren tegen junkfood
Of de paus betalen om te protesteren tegen kindermisbruik

Ja, we maken mensen wakker op social media
We informeren elkaar
Maar tegelijkertijd geven we onszelf bloot
We voeden hun algoritmes
We helpen ze hun AI te ontwikkelen

En behalve dat, geven we ook toe aan het isolement dat zij ons opdringen
We blijven thuis en maken contact via hun netwerken
We geven en doen mee met online yogalessen, webinars en cursussen
We krijgen steeds meer online vrienden en volgers
We passen ons veel te snel aan!

Besef je hoe machteloos we zullen zijn, als het internet uitvalt?
Als Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter uitvallen?
Weet je waar je je online vrienden kunt vinden, als het allemaal uitvalt?
Ik niet

We moeten ons op een andere manier organiseren, voor het te laat is
Zoek die mensen uit, die echt iets voor je betekenen
Mensen die je graag beter, of in het echt zou willen leren kennen
Oude, vertrouwde vrienden en nieuwe contacten
Mensen die je hart doen zingen
Mensen, waarbij je voelt dat je jezelf kan zijn
Mensen, bij wie je je kan voorstellen om geïsoleerd mee te zijn
Mensen die je genoeg vertrouwt om met ze te willen samenwerken
Mensen, met wie je je kunt voorstellen om lange tijd in één ruimte door te brengen
Mensen, van wie je weet dat ze een groentetuin zouden beginnen en hun eten met je zouden delen
Mensen, van wie je weet dat ze je zouden beschermen
Mensen, die jij wilt beschermen en voor wie je bereid bent te vechten, als het moet

Hou het klein
10, 20 mensen, meer niet
Verbind je met die mensen en wissel adressen uit
Waar wonen jullie allemaal?
Print kaarten uit, zodat je elkaar kunt vinden
Spreek ontmoetingsplaatsen af waar je elkaar kunt vinden, mocht dat nodig zijn
Spreek een bepaalde dag en tijd af, waar je elkaar kunt vinden op die specifieke plek
Deel dit alles niet op het internet, maar schrijf het op een stuk papier
Bewaar de namen, adressen en kaarten op een veilige plek
Of nog beter, onthoud het, als je kunt

Organiseer live ontmoetingen met deze specifieke groep mensen
Leer elkaar beter kennen
Verbind je, verdiep het contact, ga het aan, hou van elkaar in het echt leven
Dit is je soul community
Deze soul communities kunnen weer met andere soul communities contact maken
Zo kunnen we een onafhankelijk, wereldwijd netwerk creëren van echte mensen
Niet afhankelijk van het internet, maar vertrouwend op elkaar

Er kunnen tijden komen, waar mensen hun huis zullen moeten verlaten
Wanneer het internet, elektriciteit, voedsel of water niet langer beschikbaar is
Waar mensen om de een of andere reden zullen moeten vluchten
Op deze manier, zul je altijd een klein netwerk hebben
Een kleine groep van mensen, waar je op kunt rekenen
Dit is je soul community
En ook al gaat dit nooit gebeuren
Het is hoe dan ook fijn om deel uit te maken van een soul community

Je hebt de demonstraties gezien in Berlijn, Londen en overal
Miljoenen mensen zijn wakker
De wakkere mensen moeten samenkomen, buiten het internet om
Buiten social media om

Begin vandaag
Ga over tot bewuste actie
Je weet wie je in jouw groep wilt hebben
Nodig ze uit
Doe het nu
Plan een ontmoeting
Je zult er geen spijt van krijgen
En je hebt niks te verliezen

_______________________

Sanne Burger
sanneburger.com

Artwork: Pattypat Art[:en] 

So, here we are
Protesting against Bill Gates, using his software
Protesting against 5G, using the same network providers that are rolling it out
Protesting against globalism, using the media platforms they gave us
Something is not quite right
We are using that which we protest against, to protest against it
It’s like going to MacDonald’s to protest against junk food
It’s like paying the pope to protest against child abuse

Yes, we awaken people on social media
We inform one another
But at the same time, we expose ourselves
We are feeding their algorithms
We are educating their AI

And besides that, we give in to the isolation they impose on us
We stay home and connect through their networks
We give and attend online yoga classes, webinars and courses
We are getting more and more friends and followers
We are adapting far too fast!

Do you realize how powerless we are, as soon as the internet shuts down?
As soon as Facebook, Instagram, Linkedin and Twitter shut down?
Do you know where to find your online friends, when it all shuts down?
I don’t

We need to organize in a different way, before it’s too late
Seek out those people that really mean something to you
People, you would like to get to know better
People, that make your heart sing
Trusted friends and new contacts
People, you feel you can be yourself with
People, you can imagine being isolated with
People, you trust enough to be willing to work with
People, you can imagine spending a lot of time in one place with
People, whom you know would grow a veggie garden and share their food
People, you know will protect you
People, you are willing to protect and fight for too

Keep it small
10, 20, not more
Connect with those people and exchange addresses
Where do you all live?
Print maps, so you can find each other
Agree on meeting points where you can find each other, if need be
Agree on a particular day and time, where you can find each other there
Don’t share it on the internet, but write it on a piece of paper
Keep the names, addresses and maps in a safe place
Even better is to memorize it, if you can

Start organizing real life meetings with this particular group
Get to know each other better
Bond, connect, commit, grow, love each other in real life
This will be your soul community
These soul communities can connect with other soul communities
Like this, we will create an independent, worldwide network of real people
Not relying on the internet, but relying on each other

Times may come, where people will have to leave their homes
When the internet, electricity, food or water is no longer available
Where people will have to flee, for some reason
Like this, you will always have a small network
A small group of people you can count on
Your soul community
And even if this will never happen
It’s good to be part of this

You have seen the demonstrations in Berlin, London and everywhere
Millions of people are awake
The awake people need to unite, outside of the internet
Outside of social media
Outside of cyberspace

Start today
Take conscious action
You know who you want to have in your group
Invite them
Do it now
Plan a meeting
You will not regret it
And you have got nothing to lose

___________________________

Sanne Burger
sanneburger.com

Artwork: Pattypat Art[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

[:nl]Heb mij lief[:en]Love me[:]

[:nl]Heb mij lief[:en]Love me[:]

[:nl]Art: Susan Seddon Boulet  Hou van me Hou van alles wat ik ben Hou van de dikke, gulzige vrouw in me De vrouw die...

0 reacties

Share This