[:nl]5D is geen handelsmerk[:en]5D is not a trademark[:]

Sanne Burger

15 augustus 2020

[:nl] 

Een tijdje geleden voelde ik me heel erg gekwetst door een vriendin
Ik was er echt stuk van en zei tegen haar hoe teleurgesteld ik was
Haar antwoord was:
Nou, dat is niet erg 5D, hè?
Pardon? zei ik
Nou, je bent wel erg 3D nu hoor, zei zei
Je weet inmiddels toch wel, als lichtwerker enzo
Dat jouw teleurstelling niks te maken heeft met mij
Maar alles zegt over jouw 3D ego
Dat is niet erg spiritueel, hè?
Ik dacht dat je al verder was

Op een ander moment had ik het met iemand over de huidige situatie
We hadden het over Qanon
Ik zei:
Ik wil zo graag de waarheid weten over Qanon
Ik wil zo ontzettend graag dat er echt een ondergrondse beweging is
Geleid door Trump
Die ervoor zal zorgen dat de Cabal valt
En de kinderen gered worden
Ik wou dat ik wist waar ik meer informatie kon krijgen
Zodat ik het beter kon begrijpen
En zij zei:
Nou, dat is niet erg 5D, hè?
Om iets te willen begrijpen, voordat je het vertrouwt
Je moet het proces vertrouwen
En dan begrijp je het vanzelf

Wacht, wat?
Sinds wanneer is het verlangen om iets te begrijpen
Om ergens de waarheid van te weten
Om ergens de feiten van te kennen
Een 3D aangelegenheid?
Sinds wanneer moet ik blind vertrouwen hebben
En mag ik geen vragen stellen?
Meen je dat nou?

Een paar maanden geleden kwam David Prins, een Nederlandse longarts, naar buiten met een video
In deze video deelde hij zijn bezorgdheid
Op een hele beleefde, respectvolle manier
Over de maatregelen die genomen werden tegen de zogenaamde Corona pandemie
Hij had het over het feit dat ze geen enkele wetenschappelijke back up hadden
En over het levensgevaarlijke effect dat het kon hebben op de gezondheid van mensen
Hij deelde zijn bezorgdheid over de wereldwijde censuur van medici
Als gevolg van deze video, werd hij uitgekotst door de media
Zelfs door zijn eigen vakgenoten
En bedreigd door ik weet niet wie
Een paar dagen nadat de video uitkwam, kondigde Prins aan dat hij zich terugtrok
Hij wilde niet zijn familie in gevaar brengen

Ik besprak dit met een vriendin
En ze zei:
Nou ja, weet je
Dat betekent gewoon dat hij geen lichtwerker is
Hij is gewoon nog niet op dat niveau
Sommige mensen zijn gewoon lafaards
Wat betekent dat ze nog steeds blijven hangen in 3D
Hij is gewoon nog niet zo ver als wij
Anders zou hij zich nooit verstoppen

Nou vraag ik je, mensen
What the fuck is dit?
Sinds wanneer is 5D een manier om andere mensen te beschamen en te beschuldigen?
Dat is niet 5D!
Dat is gewoon stom!

5D is geen handelsmerk
5D is geen elite club waar je lid van kan worden
Misschien denk je dat in 5D zijn betekent dat je geen emoties meer hebt
Misschien denk je dat 5D alleen maar over licht en liefde gaat
Misschien denk je dat iedereen altijd gelukkig is in 5D
En dat mensen daar altijd krijgen wat ze willen
Want ze kunnen alles manifesteren wat ze willen
En dat ze nooit meer problemen hebben
Wel, laat me je bubbel doorprikken
Je gelooft in de new age versie van 5D

5D gaat over iets totaal anders
In feite, om het echt te kunnen begrijpen
Moet je helemaal teruggaan naar de oorsprong van de mens
Naar het begin van de tijd
Waar mensen zichzelf terugvonden op aarde
Terwijl ze leden aan geheugenverlies
Ondanks het enorme potentieel dat ze hadden
Was hun bewustzijn gekaapt
En ernstig beschadigd
Er zijn heel veel verhalen over het hoe en waarom hiervan
Maar ga er voor nu vanuit, alsjeblieft, dat we een levensvorm zijn met geheugenverlies
En dat we maar een heel klein deel van ons potentieel gebruiken

Ieder mens is hier op een ontdekkingsreis
Waar hij of zij zijn bewustzijn ontwikkelt
Maar dit gebeurt niet alleen op individueel niveau
Het gebeurt ook op collectief niveau
Dit is wat er nu gaande is
Wij, als soort, zitten midden in een proces van ontwaken
Dat is niks nieuws
Al is het wel degelijk heel speciaal
Maar het uitdijen en inkrimpen van bewustzijn gaat in cycli
Hier op aarde en overal in het universum
Deze cycli bewegen zich van heel donker naar heel licht
Keer op keer
Steeds opnieuw

Het donkere zou je hel kunnen noemen
Of de onderwereld
Er is veel pijn en lijden daar
Veel onrecht, onbegrip, verwarring en psychose
Mensen begrijpen elkaar niet
Niemand is gelukkig
Er is geen harmonie
Er is alleen maar destructie
Dat is duisternis

Het licht zou je hemel kunnen noemen
Het is die plek waar alles een uitdrukking is van schoonheid en liefde
Het is die plek waar mensen van aan gaan
Het is die plek waar we allemaal naar verlangen
Waar we allemaal naar streven

Tussen het hele lichte en het hele donkere
Tussen hemel en hel
Zijn fases
Die fases zou je dimensies kunnen noemen
Met verschillende frequenties en eigenschappen
Je hebt hele lage dimensies
En hele hoge dimensies
Lage vibraties
En hoge vibraties
En in een poging om dat op de een of andere manier een beetje te organiseren
Hebben mensen die verschillende fases namen gegeven
Ze noemen het 1D, 2D, 3D, 12D, etcetera

Dus, 5D is een fase in het proces van ontwaken
Het is een dimensie die inderdaad veel fijner is dan 3D
Ook gezien vanuit de basisbehoeftes van ons mensen met een fysiek lichaam
Maar nogmaals, het is geen handelsmerk
en het ook niet een manier om elkaar de les te lezen
Als je boos, gefrustreerd of in de weerstand bent
Over het dragen van een mondkapje, bijvoorbeeld
Of als je je zorgen maakt over de toekomst
Als je de komst van Covid-19 vaccinaties met angst tegemoet ziet
Omdat je weet dat dat schadelijk is voor ons bewustzijn
Zullen er mensen zijn die je om de oren slaan met wat zij denken dat 5D is
‘Dat is niet erg 5D, hè?’
Mensen zullen je proberen te straffen voor het feit dat je gevoelens hebt
En dat is fout!

Het concept van 5D kan als een 3D wapen gebruikt worden
Net als elk ander concept
Het kan ook gebruikt worden om weg te kijken van onrecht
Dit is een hele bittere bijwerking van verkeerd begrepen spiritualiteit
Het kan gebruikt worden om de waarheid te ontwijken
Om net te doen alsof alles oké is
Om net te doen alsof er niets gedaan hoeft te worden

Luister, ‘fake it til you make it’ werkt niet, oké?
Een conflict verdwijnt niet door het te negeren
Onrecht verdwijnt niet als je net doet alsof het niet bestaat
De werkelijkheid heeft jouw bewustzijn nodig
De werkelijkheid heeft jouw glasheldere blik nodig
Echte spiritualiteit gaat over de werkelijkheid zien zoals ze is
Het gaat over onderscheidingsvermogen
Het gaat over weten wat te doen
En bereid zijn het ook echt te doen
Waarom ben je anders hier?

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

The other day I felt really hurt by a friend
I was upset and told her how disappointed I was
And she said:
Well, that’s not very 5D, is it?
Excuse me? I said
Well, you are being very 3D now, aren’t you? she said
You should know by now, being a lightworker and all that
That your disappointment has nothing to do with me
But everything with your 3D ego
Now, that’s not very spiritual, is it?
I thought you were more evolved

On another occasion I was discussing the current situation with a friend
We were talking about Qanon
I said:
I really want to know the truth about Qanon
I so wish there is an underground movement, led by Trump
That will make the Cabal fall
That will save the children
I wish I knew where to get more information
So I could understand it more
And she said:
Well, that’s not very 5D, is it?
To want to understand something, before you trust it
You should trust the process
And then understanding will follow by itself

Wait, what?
Since when is the desire to understand something
To know the truth about something
To know the facts about something
A 3D occasion?
Since when should I trust blindly
And not ask questions?
Are you kidding me?

A few months ago, David Prins, a Dutch lung doctor, came out with a video
In this video he shared his concern
In a very polite, respectful manner
About the measures that were taken against the so called Corona pandemic
He was talking about the non-science of it
The hazardous effects it could have on people’s health
He shared his worry about the censoring of medics all over the world
In effect, he was ridiculed by the media
Demonized by his own colleagues
And threatened by I don’t know who
A few days after the video came out, Prins announced that he was going into hiding
As he didn’t want to put his family at risk

I was talking about this with a friend
And she said:
Well, you know
That means he’s not a lightworker
He’s just not there yet
Some people are just cowards
Which means they are still lingering in 3D
He’s just not as far as we are
Otherwise he would never go into hiding

So, I’m asking you, people
What the fuck is this?
Since when is 5D just another way of shaming and blaming other people?
When has 5D become another way of putting people down?
That is not 5D!
That is stupid!

5D is not a trade mark
5D is not an elite club that you can join
It’s not a ‘fake it til you make it’ thing, either
You might think being in 5D means not having emotions anymore
You might think it’s only love and light in 5D
You might think everybody is always happy in 5D
And people always get what they want there
Because they can manifest whatever they want
And they never have problems anymore
Well, let me burst your bubble
You believe in the new age version of 5D

5D is about something completely different
In fact, in order to really understand it
You have to go back to the origins of mankind
To the beginning of time
Where humans found themselves on earth
Suffering of amnesia
Despite the enormous potential they had
Their consciousness had been hijacked
It had been severely damaged
There are many stories explaining the how and why of this
But for now, just understand that we are a species with amnesia
Using only a small portion of our potential

Every human being is on a journey of discovery here
In which he or she expands his consciousness
But this doesn’t only happen individually
It happens collectively too
This is what is happening now
We, as a species, go through a process of awakening
This is nothing new, really
But it’s very special, indeed
The expansion and contraction of consciousness goes in cycles
Here on earth and everywhere in the universe
These cycles go from very dark to very light
Again and again

The dark, you could call hell
Or the underworlds
There’s a lot of pain and suffering there
A lot of injustice, misunderstanding, confusion and psychosis
People don’t understand each other
People destroy each other
Nobody is happy
There is no harmony
There is only destruction
That’s darkness

The light, you could call heaven
It’s that place where everything is an expression of beauty and love
It’s that place that people get all excited about
It’s that place where we all yearn for
Where we all strive for

In between the very dark and the very light
In between heaven and hell
There are phases
These phases you could call dimensions
With different frequencies and characteristics
You have very low dimensions
You have very high dimensions
Low vibration
High vibration
And in an attempt to somehow organize this
People have given names to these different phases
They call is 1D, 2D, 3D, 12D, etcetera

So, 5D is a phase in the process of awakening
It’s a dimension that indeed is much nicer than 3D
Also viewed from the basic needs of us
Human beings with a physical body
But again, it’s not a trademark
And it’s not a tool to lecture one another, either
When you are angry, frustrated or resistant to wear a mouth cap
When you are worried about the future
When you dread the coming of Covid-19 vaccinations
Because you know they will damage our consciousness
There will be people slapping you in the face with what they think is 5D
‘That’s not very 5D, isn’t it?’
People will try to punish you for the fact you have feelings
And that’s wrong!

The concept of 5D can be used as a 3D weapon
Just like any other concept
In order to make you feel bad about yourself
Or in order to look away from injustice
This is a very bitter side effect of misunderstood spirituality
It can be used to avoid facing the truth
To pretend everything is fine
To pretend nothing needs to be done

Listen, ‘fake it til you make it’ doesn’t work, okay?
A conflict doesn’t go away by ignoring it
Injustice doesn’t disappear when you pretend it doesn’t exist
Reality needs your consciousness
Reality needs your razor-sharp look
True spirituality is about seeing reality for what it is
It’s about discernment
It’s about knowing what to do
And being willing to do it
Why else are you here?

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Death is a gradual process

Death is a gradual process

Death is not an on and off buttonPeople do not die when they take their last breathThat’s just the finishing...

Sterven doe je langzaam

Sterven doe je langzaam

De dood is geen aan en uit knop Mensen sterven niet als ze hun laatste adem uitblazen Dat is louter de finishing touch...

0 reacties

Share This