[:nl]Waarom de wetenschap faalt[:en]Why science does not work[:]

Sanne Burger

12 december 2020

[:nl] 

1.
De werkelijkheid heeft de neiging om zich te voegen naar onze minds. Het reageert op wat we denken, willen, verlangen, voelen, verwachten en vrezen. De wetenschap redeneert precies andersom. Alsof er een objectieve werkelijkheid bestaat, waar we geen onlosmakelijk deel van uitmaken. Alsof we niet voortdurend co-creeren, manifesteren en van invloed zijn op de werkelijkheid.

2.
De wetenschap wil dat de werkelijkheid voorspelbaar is, terwijl het belangrijkste kenmerk van de werkelijkheid haar onvoorspelbaarheid is. Daarom heeft de wetenschap altijd een beperkende en verstikkende invloed op de werkelijkheid.

3.
De methodes die de wetenschap volgt doen de werkelijkheid geen eer aan. Er wordt geen rekening gehouden met de complexiteit en meerlagigheid ervan. Bijvoorbeeld, de manier waarop een rat zich in een labarotorium gedraagt is heel anders dan de manier waarop het zich in de natuur gedraagt. De manier waarop een mens zich gedraagt is ook heel anders dan het gedrag van een rat. Toch bestudeert de wetenschap ratten in een labarotorium om meer over de mens te weten te komen.

4.
De wetenschap richt zich teveel op het isoleren van details, waardoor ze het grotere plaatje uit het oog verliest. Wetenschappers isoleren vitamine C en beweren dan dat dat gezonder is dan een sinaasappel, louter omdat ze niet in staat zijn om het mysterie van de hele sinaasappel te begrijpen.

5.
De moderne wetenschap wordt gedreven door winstbejag. Het geld dat geinvesteerd wordt is gericht op bepaalde resultaten. Onderzoek moet uitwijzen dat die pil werkt, of dat dat vaccin geen bijwerkingen heeft. Om die reden is de moderne wetenschap niet langer objectief, neutraal of onbevooroordeeld. Ze is in handen van haar sponsors.

6.
De wetenschap streeft ernaar om de natuur te controleren, terwijl de essentie van de natuur is dat ze oncontroleerbaar is. Daarom zitten wetenschappers er altijd naast, behalve als ze leren hoe het wisselvallige, intense, vluchtige, altijd veranderende karakter van de werkelijkheid te begrijpen en de moed vinden zich aan haar mysterie over te geven. Op dat moment stoppen ze met wetenschapper zijn, maar zijn ze mystici geworden.

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

1.
Reality tends to bend towards our minds. It responds to what we think, want, desire, feel, expect and fear. Science, however, reasons the other way around. As if there is an objective reality out there of which we are not an intricate, inseparable part. As if we are not constantly co-creating, manifesting and influencing this very reality.

2.
Science wants reality to be predictable, while the very nature of reality is its unpredictability. Therefore, science is always stifling and limiting reality.

3.
The procedures science follow do not do justice to reality. The complexity, the many layers of it are not taken into consideration. The way a rat behaves in a lab is very different from the way it behaves in nature. The way a human being behaves is very different from a rat. But still, science studies rats in a lab in order to know more about humans.

4.
Science is focusing too much on isolating details. It misses the whole picture. Scientists isolate vitamin C and then claim it is healthier than an orange, just because they are unable to grasp the mystery of the whole orange.

5.
Modern science is profit driven. The money invested is focused on certain results. For example, research has to show this pill works or that vaccine has no side effects. Therefore, modern science is no longer objective, neutral or unbiased. It is owned by its sponsors.

6.
Science endeavors to control nature, while the very essence of nature is that she is uncontrollable. Therefore, scientists will never get it right. Unless, they learn how to understand the volatile, ever changing nature of reality and find the courage to surrender to her mystery. By then, they will no longer be scientists. By then, they will have become mystics.

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Medische monstruositeiten

Medische monstruositeiten

“Degenen die je absurditeiten kunnen laten geloven, kunnen je gruweldaden laten begaan.”— Voltaire Wacht even ... dus...

De Tao van de Octopus

De Tao van de Octopus

“Een octopus heeft acht armen. Volgens de Tao kun je de werkelijkheid op acht manieren interpreteren en zijn er acht...

0 reacties

Share This