[:nl]Wat is jouw visie op de toekomst?[:en]What vision do you hold for the future?[:]

Sanne Burger

22 maart 2020

[:nl] 

We zijn allemaal zieners
Ons visionaire vermogen is inherent aan onze menselijke natuur
We zijn een visionair ras
We creëren met onze verbeelding
We manifesteren met ons vermogen om te visualiseren, te dromen, voor te stellen
Dit wordt de werkelijkheid die we wensen of verwachten
Het probleem is dat onze verbeelding, onze visionaire vermogens, gekaapt zijn

We zijn gekaapte zieners
We zijn gekaapt door krachten die niet willen dat we beseffen dat we creatieve, manifesterende wezens zijn
We zijn gekaapt door krachten die ons hun visioen willen opleggen
En dat visioen is zeer, zeer beperkt
Dat visioen, dat plan voor de werkelijkheid, is om ons, de massa, als slaven te gebruiken

Dit is niks nieuws
Dit gebeurde niet van de ene op de andere dag
Dit is niet net bezig, of sinds we in een globale lockdown zijn door Corona
Corona is gewoon één van de vele visioenen
Nu is het Corona, daarvoor was het religie, oorlog, zondebesef of een andere ziekte of voorspelling

Het kapen gebeurt middels de verspreiding van angst
Middels het opleggen van een waarheid, een verhaal, dat we vervolgens massaal accepteren als solide, als vaststaand
De waarheid, de wetenschappelijke waarheid, de religieuze waarheid, de waarheid verteld door God, de leider, de wetenschapper, de leraar, de specialist, de goeroe
Al die waarheid is niks meer of minder dan een visioen, dat door de meerderheid is geaccepteerd
Want hoe meer mensen in een visioen geloven, des te groter is de kans dat het ook echt gebeurt
Dit is de wet van creatie
Hoe meer mensen in iets geloven, hoe meer mensen iets als waarheid aannemen, des te waarschijnlijker is het dat het zich zal manifesteren

Manifestatie ontstaat vanuit verbeelding
Deze levenswet, dit feit, wordt makkelijk over het hoofd gezien, maar in werkelijkheid doen we het de hele dag
We visualiseren, verbeelden, stellen ons dingen voor, we dromen de hele dag
Alleen, we zijn ervan overtuigd dat dit niks voorstelt
We zijn gaan geloven, we hebben het concept aanvaard, dat we gevangen zijn in een soort van solide werkelijkheid, die onveranderlijk is

Dus wanneer een visioen opkomt, noemen we het een fantasie, of een dagdroom
Alsof het niet waar is
In feite wijzen we het onmiddellijk af
Maar onze visionaire natuur is sterk
Het is onmogelijk om het te doden

Je kunt alleen het visionaire in een mens doden door die mens zelf te doden
Zolang je leeft, zul je visioenen hebben
Het is je natuur
Misschien is het beter om je visionaire natuur te accepteren, in plaats van het af te wijzen
Misschien is het beter om bewust te worden van de visioenen die je de hele dag door hebt, en de hele nacht, in je dromen en je wakende leven
Je stelt je voortdurend dingen voor, je ziet van alles met je geestesoog
Neem het serieus!
Want werkelijk waar, je visioenen dragen bij aan de toekomst

Dus ik vraag je: welke visioenen heb je over de toekomst?
Waar fantaseer je over?
Wat komt in je op als mogelijke scenario’s?
Neem je visioenen serieus, want ze zijn zo, zo belangrijk
Ze zijn de oorsprong, het zaad van wat gemanifesteerd zal worden

En wist je dat je bewust kunt bijdragen aan je visioenen?
Als je eenmaal weet dat je visioenen creatief zijn
Als je eenmaal weet dat je een creatief, manifesterend, visionair wezen bent, kun je creatiever worden met je visioenen
Je kunt je wil eraan toevoegen, je vrije wil, en je intelligentie, je liefde voor de mensheid, je liefde voor schoonheid, harmonie, plezier en speelsheid
Want dat zijn de kwaliteiten waar wij mensen ons goed bij voelen
Dit zijn de kwaliteiten die gemanifesteerd willen worden
En jij, als een visionair wezen, hebt de kracht om dat te doen
Door het te visualiseren, het je voor te stellen, manifesteer je het

Misschien is het je opgevallen dat je visioenen gewelddadig worden als je bang bent
Als je bang bent krijg je visioenen over een angstaanjagende toekomst, vol van lijden en pijn
Maar als je niet bang bent, veranderen je visioenen
Dan neigen ze als vanzelf naar geluk en plezier
Naar een veilige haven voor de ouderen en de kinderen
Naar een wereld waar we voor elkaar zorgen
Naar een miljoen verschillende manieren om gelukkig te zijn
Ik zou dat zeker serieus nemen

Zorg ervoor dat je niet in de greep van de angst komt
Besef dat wat je ook verteld wordt, dit het visioen is van een ander
Die visioenen zijn niet meer of minder krachtig dan die van jou kunnen zijn
De kracht van visioenen zit hem onder meer in de aantallen

Dit is mijn visie: steeds meer mensen zullen zich hun creativiteit gaan herinneren, hun visionaire kracht, en we zullen in aantal toenemen, terwijl we een fantastische toekomst voor ons zien, totdat we de kritieke massa bereiken, en dan zal de balans doorslaan naar het goede, het mooie en het vriendelijke

We kunnen vrij van ziekte zijn
We kunnen vrij van oorlog zijn
Wie heeft je iets anders verteld?
Het is echt niet zo moeilijk, vooral niet met het niveau van technologie en kennis die we de afgelopen eeuwen vergaard hebben
Er zijn zeer ontwikkelde, beschaafde, intelligente beschavingen voor ons geweest
Het is tijd
We hebben alles wat ervoor nodig is

Misschien dat deze globale crisis bedoeld is om ons eraan te herinneren hoe we de werkelijkheid kunnen creëren
Niet door te ontkennen wat er gaande is
Maar door een heldere visie te koesteren
Vanuit de wetenschap dat dit onze aangeboren natuur is
Wij hebben het vermogen om te creëren

Sanne Burger
Broodje Corona, maart 2020
sanneburger.com[:en] 

We are all visionaries
Our visionary ability is inherent to our human nature
We are a visionary species
In fact, we create with our imagination
We manifest with our ability to visualize, to imagine, to see before us
This becomes the reality that we desire or expect

The problem is that our imagination, our visionary abilities, have been hijacked
We are hijacked visionaries
We are hijacked by forces who do not want us to realize that we are creative, manifesting beings
We are hijacked by forces that want to impose their vision on us
And their vision is very, very limited
Their vision, their plan for reality, is to use us, the masses, as slaves

This is nothing new
This didn’t happen overnight
This didn’t start now, or since we are in a global lockdown, due to Corona
Corona is just one of many visions
Now it is Corona, before it was religion, war, the notion of sin, or some other disease or prophecy

The hijacking happens through the spreading of fear
By imposing a truth, a narrative, that we then accept as solid
The truth, the scientific truth, the religious truth, the truth that is told by God, the leader, the scientist, the teacher, the specialist, the guru
All that truth is nothing but a vision, that has been accepted by a majority of people
Because the more people believe in a vision, the more likely it is going to happen

This is the rule of creation: the more people believe in something, the more people accept something as truth, the more it will manifest
Manifestation comes from imagination
This rule of life, this fact, is easily overseen, but in reality, we do it all day
We visualize, imagine, envision all day
It’s just that we have been convinced to believe we are not
We have started to believe, we have accepted the concept, that we are stuck in some kind of solid reality, that is unchangeable

So, when a vision comes up within ourselves
We call it a fantasy, or a day dream, as if it were not true
We actually immediately dismiss it
But our visionary nature is strong
It is impossible to kill it
You can only kill the visions in a person by killing the person
As long as you live, you will have visions
It’s your very nature

So, instead of dismissing your visionary nature, you better accept it
You better become aware of the visions that you have all day, all night, in your dreams and in your waking life
You see things before you all the time, and you better take it seriously
Because actually, your visions contribute to the future

So, I ask you: what visions do you have about the future?
What do you fantasize about?
What comes up as possible scenarios?
Take your visions seriously, because they are so, so important
They are the origin, the seed of what is being manifested

And actually, you can consciously contribute to your visions
Once you know your visions are creative
Once you know you are a creative, manifesting, visionary being, you can become more creative with your visions
You can add your will to it, your free will, your intelligence, your love for humanity, your love of beauty, harmony, joy and play
Because those are the qualities in which we humans thrive
Those are the qualities that want to be manifested
And you, as a visionary person, have the power to do so
By visualizing it, by envisioning it, you manifest it

Now, you might have noticed that if you are afraid, your visions become vicious
When afraid, your visions become about a scary future, full of suffering and pain
But when you are not afraid, your visions change
Then they naturally tend towards happiness and joy
Towards a safe haven for the elderly and the children
Towards a world where we take care of each other
Towards a million different ways to be happy

I would take that seriously
Make sure to not let fear get to you
Just realize that whatever you are being told, comes from the visions of others
Those visions are not more or less powerful than your own can be
The power of visions is mostly in the numbers

So, my vision is that as a human species, more and more people start to remember their creativity, their visionary power, and we will rise in numbers, envisioning a bright future, until we reach critical mass, and then the tipping point will be towards the good, the beautiful and the kind

We can be free of disease
We can be free of war
Who told you otherwise?
It’s not that difficult, especially not with the level of technology and knowledge we have gained over the centuries
Very developed and sophisticated, intelligent, peaceful societies have been before us
It is time
We have all it takes

Maybe this global crisis is meant to remind us about how we create our own reality
Not by denying what’s going on
But by holding a clear vision
From the knowledge, the understanding, that it is our innate nature, our innate power, to create

Sanne Burger
March 22nd 2020
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

0 reacties

Geef een reactie

Share This