[:nl]Toolkit voor waarheidsstrijders[:en]Toolkit for spiritual warriors[:]

Sanne Burger

5 april 2020

[:nl] 

Je wilt de wereld veranderen
Je hebt er genoeg van
Genoeg compromissen aangegaan
Lang genoeg gewacht
Genoeg je gedeisd houden
Genoeg uitstel aanvaard
Genoeg gepretendeerd
Genoeg aangepast

Je bent er klaar voor
Je wilt een waarheidsstrijder worden
Een persoon die staat voor waarheid en rechtvaardigheid
Een persoon die zal vechten om de onschuldigen te beschermen
Als hij moet
Een persoon die de daad bij het woord voegt
Een persoon die niet afhaakt
Een persoon die trots is op wie hij is
Een spirituele activist

Waar moet je beginnen?
Welke tools heb je nodig om succes te hebben?

Allereerst heb je onderscheidingsvermogen nodig
Je moet in staat zijn om het verschil te zien tussen waarheid en leugen
Feit en aanname
Eerlijkheid en oneerlijkheid
Ontkenning en reflectie
Manipulatie en hulp
Je moet het verschil kennen tussen goed en slecht
Niet als een concept, maar als een gut feeling
Een instinct, sterk als een leeuw

Vervolgens heb je moed nodig
De moed om hetgeen waar je in gelooft in twijfel te trekken
De moed om op te staan
De moed om je waarheid te spreken
En ernaar te handelen

Je hebt nieuwsgierigheid nodig
Een brandend verlangen om de waarheid te kennen
Een nieuwsgierigheid, zo intens dat het je ’s nachts wakker houdt
Dit zal je de energie geven om niet te stoppen
Totdat je alles weet

Je hebt tijd en geduld nodig
Om onderzoek te doen
Je vaardigheden te oefenen
Te leren hoe je je emoties hanteert
Die zeker op zullen komen in het proces
Je moet leren om niet overweldigd te raken

Je hebt een verlangen naar vrijheid nodig
Een brandend verlangen om vrij te zijn
En je medemens te bevrijden
Om in een vrije wereld te leven
Vrij van corruptie, onrecht en slavernij
Een verlangen, zo sterk
dat je bereid bent ervoor te sterven

Je hebt een groot gevoel voor humor nodig
Het vermogen om te lachen
Onder alle omstandigheden
Dit is de garantie dat je spirit niet zal breken
En dat je nooit op zult geven

Je hebt relativeringsvermogen nodig
Zodat je jezelf niet te serieus neemt
Noch je partij, je religie, je leiders of je leraren
Je hebt een goed startpunt nodig, bijvoorbeeld
‘Ik weet maar heel weinig van de werkelijkheid
en ik zou graag meer weten’
Je hebt nederigheid nodig

Je hebt vrienden nodig
Goede, vriendelijke mensen om je heen
Connecties die je kunt vertrouwen
Zodat je er zeker van kunt zijn dat de angst om buitengesloten te worden
je niet zal achtervolgen
Je moet voelen dat je ergens bij hoort

Je hebt compassie nodig, en vergevingsgezindheid
Opdat je niet geconsumeerd zult worden door razernij, of zelfs haat
Als je eenmaal de waarheid leert kennen
Je moet ook leren jezelf te vergeven
Voor het feit dat je niet eerder opgestaan bent
Voor het de andere kant opkijken
Voor het settelen voor compromis
Voor het toegeven aan angst

Je hebt doorzettingsvermogen nodig
Om je cognitieve dissonantie te overwinnen
Die zeker zal opkomen wanneer je geconfronteerd wordt met feiten
die niet in je huidige paradigma passen
Je moet weten hoe je het herkent als het opkomt
En hoe je je ertegen kunt weren

Je moet de bereidheid hebben om te veranderen
Om het risico te lopen je comfort en veiligheid te verliezen
Om het allemaal weg te geven
Om toe te staan dat je wereld uiteenvalt in duizend stukjes
Om jezelf en alles waar je ooit in geloofde te herdefiniëren

Je hebt de kracht nodig om je pijn met waardigheid te dragen
Om nooit je eigenwaarde op te geven
Zelfs niet als je je middenin de chaos bevindt
Je moet weten hoe je de weg naar jezelf terugvindt

Verder heb je een groot voorstellingsvermogen nodig
Opdat je je de wereld voor kunt stellen waarin je wilt dat je kinderen zullen leven
Opdat je die visie kunt koesteren in moeilijke tijden
Een visie die voorbij de begrenzingen van deze realiteit gaat

En je hebt vertrouwen nodig
Het vertrouwen dat dit alles zin heeft
Het vertrouwen dat we uiteindelijk allemaal naar huis gaan

Deze tools zijn je wapenrusting
Dit is hoe je een waarheidsstrijder kunt worden
Doe alsjeblieft mee
We hebben je nodig
We hebben je nu nodig

 

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

You want to change the world
You have had enough
Enough compromise
Enough waiting
Enough laying low
Enough postponing
Enough pretending
Enough trying to fit in

You are ready to become a spiritual warrior
A person who stands for truth and justice
A person who will fight to protect the innocent
If he musts
A person who walks his talk
A person who doesn’t back off
A person who is proud of who he is
A spiritual activist

Where do you start?
What tools do you need in order to succeed?

First of all, you need discernment
You need to be able to distinguish between truth and lies
Fact and assumption
Honesty and dishonesty
Justification and explanation
Denial and reflection
Manipulation and guidance
You need to know the difference between good and bad
Not as a concept, but as a gut feeling
An instinct, as strong as a lion

Then, you need courage
The courage to question your beliefs
The courage to step up
The courage to speak your truth
And act accordingly

You need curiosity
A burning desire to know the truth
A curiosity so intense, it keeps you up at night
Asking questions and demanding answers
This will give you the energy not to stop
Until you know it all

You need time and patience
In order to do your research
Practice your skills
Learn how to handle your emotions
That will certainly come up in the process
You need to learn not to get overwhelmed

You need a desire for freedom
A burning desire to be free
For your fellow humans to be free
To live in a free world
Free from corruption, injustice and slavery
A desire so strong, you could die for it

You need a strong sense of humor
The capacity to laugh
Under any circumstance
This is the guarantee nothing will break your spirit
And you will never give up

You need the capacity to not take yourself too seriously
Nor your party, your religion, your leaders or your teachers
You need a good starting point, like
‘I know very little about reality
and I would like to know more’
You need humbleness

You need friends
Good, friendly people around you
Connections you can trust
To make sure that the fear of being excluded won’t haunt you
You need to feel you belong somewhere

You need compassion and forgiveness
In order not to be consumed by rage, or even hatred
Once you learn the truth
You need to forgive yourself too
For not stepping up earlier
For looking the other way
For settling for compromise
For giving into fear

You need perseverance
To overcome the cognitive dissonance
That will arise when you are confronted with facts
That don’t fit into your current paradigm
You need to recognize it when it comes
And not allow it to lock you down

You need the willingness to change
To risk loosing your comfort and safety
To give it all away
To allow your world to be scattered
To redefine yourself and everything you ever believed in

You need the stamina to carry your pain with grace
To never give up your dignity
Even when you are in the midst of the chaos
You need to find your way back to yourself

Furthermore, you need a strong imagination
So you can imagine the world in which you want your children to live in
So you can hold that vision through difficult times
A vision that goes beyond the limitations of this reality

And then, you need trust
Trust that all this has meaning
Trust that eventually, we will all return home

These tools are your arsenal
This is how you can become a spiritual warrior
Please join us
We need you
We need you now

 

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Open je geest

Open je geest

Maar laten we vooral niet vergeten hoe ongelooflijk beperkt deze werkelijkheid is. Hoe erg de strijd ook is, ze speelt...

De tijd die je kwijt bent

De tijd die je kwijt bent

Op een dag zul je wakker worden en zien hoe je leven echt is En je zult rouwen Je zult rouwen over de tijd die je...

De toekomst

De toekomst

Tijdlijn 1: ‘Oma, wilt u nog eens over vroeger vertellen?’ ‘Natuurlijk, kind. Je wilt weten hoe het was vóór de Great...

0 reacties

Share This