[:nl]Voel de angst en doe het vervolgens toch[:en]Feel the fear and do it anyway[:]

Sanne Burger

31 oktober 2020

[:nl] 

Deze titel, ‘Feel the fear and do it anyway’, is niet van mij. Het was de titel van een zelfhulpboek dat mijn vriend had, lang geleden. Toen had ik iets van: ‘Ja, maar angst is goed! Stel dat je in gevaar bent en je voelt geen angst? Dan ga je dood! Angst is een aanwijzing dat je iets moet doen om in leven te blijven!’ En ja, natuurlijk is het dat. Maar wat als de reden van de angst niet echt is? Wat als het alleen maar in je hoofd is, zoals bijvoorbeeld de angst voor een niet-bestaand virus, of de angst om iets te doen wat niet mag, of de angst dat ze je te pakken krijgen, of de angst voor gevolgen en repercussies die weliswaar alleen in je hoofd bestaan, maar je toch weerhouden van het doen wat je wilt doen?

Een voorbeeld: de quarantaine in Spanje. Afgelopen donderdag werd op radio en TV in Spanje aangekondigd dat in de nacht op vrijdag Andalucië gesloten zou worden, net als een groot aantal andere provincies. Niemand mocht erin of eruit en het zou drie weken gaan duren. Ik was in Andalucië op dat moment, maar onderweg naar Portugal. Ik besloot mijn reis de volgende dag te vervolgen en te kijken wat er zou gebeuren. In het ergste geval zou ik gestopt worden door de politie en teruggestuurd worden, bedacht ik, dus ik kon het best proberen.

Ik reed door heel Andalucië, op weg naar Portugal. Het was een prachtige trip langs de kust. Ik rolde van het ene majestueuze landschap in het andere, met de oceaan geruststellend aan mijn linkerkant. Het duurde ongeveer 6 uur. De wegen waren leeg, op een flink aantal trucks na, en een paar auto’s (ik zag zelfs een auto uit Engeland!). Er was geen politie, geen controle, geen enkel probleem. De reis ging voorspoedig, zoals altijd, en ik arriveerde op mijn bestemming in Portugal, zelfs vroeger dan gepland.

Ja, ik was nerveus toen ik vertrok. Ik was bang voor wat er zou kunnen gebeuren, maar het werkte allemaal perfect. Wat is de les hier? Inderdaad: voel de angst, maar doe het vervolgens toch. Geef niet toe, onderwerp je niet aan iets dat niet echt een gevaar is. De angst is je kooi, niet de situatie.

Jaren geleden werkte ik in een Indiase new age winkel, volgepropt met muziek, boeken, wierook, edelstenen, cadeaus, kaarten, etc. Op de deur zat een sticker: ‘Dieven, opgelet! Camerabewaking! Diefstal wordt onmiddellijk gerapporteerd aan de politie.’ Er waren inderdaad een paar camera’s die op prominente plekken in de winkel hingen, maar voor zover ik kon zien, deden ze het niet.
‘Wat is er aan de hand met de bewakingscamera’s?’, vroeg ik mijn Indiase baas. ‘Zijn ze kapot ofzo?’
‘Nou, ze staan niet aan’, zei hij, ‘maar ze werken prima! Alleen het zien ervan zal dieven ervan weerhouden om iets te stelen, net als die sticker op de deur. Veel goedkoper voor ons, en hetzelfde resultaat’, zei hij lachend, met zijn typisch Indiase hoofdwiebel.

Hij had gelijk. Angst is genoeg om mensen te controleren. De angst voor wat dan ook, eigenlijk. Je hebt geen werkende bewakingscamera’s nodig. Je hebt geen politie in de straat nodig. Ha, je hebt niet eens een virus nodig om de massa’s te controleren. Het enige wat je nodig hebt is angst.

Kortom, als nieuwe maatregelen worden aangekondigd en jij klaagt over de beperkingen die dat veroorzaakt in je leven, wiens schuld is dat? Is het de schuld van de mensen die je dit opleggen, of is het je eigen schuld? Jij bent immers degene die die regels opvolgt, alsof je geen keus hebt.

Wij zijn de massa. Wij zijn het volk. Wij zijn de mensen. Wij zijn de 99%. Wij hebben de macht, zo gauw we onze angst loslaten.

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

This title is not mine. It was the title of a little selfhelp book my boyfriend had, long ago. At the time I was like: ‘But fear is a good thing! What if you are in danger and you don’t feel fear? You will die! Fear is an indicator that you need to do something, in order to save your life!’ And yes, of course it is. But what if the cause of the fear is not real? What if it is only in your mind? Like the fear of a non-existing virus; the fear of doing something that is not allowed; the fear of getting caught; the fear of consequences and repercussions that only exist in your mind, but still keep you from doing what you want to do?

For example: the quarantine in Spain. Last Thursday it was announced on all radio and TV stations in Spain that Andalucía was going to be closed that very night, as one of many provences. Nobody was allowed in and out, starting midnight that night, lasting for 3 weeks. I was in Andalucía, but I was on my way to Portugal. I decided to continue my journey the next day (Friday) and see what would happen. Worst case scenario would be that I would be stopped by the police and sent back, I thought, so I felt it was worth a try.

I drove through Andalucía to Portugal. It was a stunning trip along the coast, rolling from one amazing landscape into the other, the ocean reassuringly on my left side. It took about 6 hours. The roads were empty, except for trucks and a few cars (I even saw a car from Great Britain!) There were no police, there was no control, no problem whatsoever. The trip went smooth as ever and I arrived at my destination in Portugal even earlier than planned.

I did feel nervous when I left. I was a bit afraid of what might happen. It all worked out perfectly, though. What is the lesson here? Indeed: feel the fear, but do it anyway. Don’t acquiesce, don’t consent to something that is not a real danger. The fear is your cage, not the situation.

Years ago, I worked in an Indian new age shop, stuffed with music, books, incense, gemstones, gifts, cards and what not. On the door was a sticker saying: ‘Thieves, beware! We have cameras. Theft is reported to the police immediately.’ There were indeed a few cameras hanging in the shop in prominent places, but as far as I could see, they didn’t work.
‘What’s with the survey cameras?’, I asked my Indian boss. ‘Are they broken or something?’
‘Well, they are not on’, he answered, ‘but they work really well! Just the sight of them will prevent thieves from trying to steal anything. Just like the sticker on the door. Much cheaper for us, and same results’, he said smiling, wiggling his head in this typical Indian way.

He was right. Fear is enough to control people. Fear of anything, really. You don’t need working survey cameras. You don’t need control. You don’t need police on the street. Hey, you don’t even need a virus to control the masses. The only thing you need is fear.

So, when new measures are announced and you complain about the limitations they impose on your life, who is to blame? The people who impose them on you, or you following them, as if you have no choice?

We are the people. We are the masses. We are the 99%. We have the power, as soon as we let go of fear.

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

De Tao van de Octopus

De Tao van de Octopus

“Een octopus heeft acht armen. Volgens de Tao kun je de werkelijkheid op acht manieren interpreteren en zijn er acht...

Body snatchers

Body snatchers

In dit artikel wil ik het hebben over body snatchers (ik kan er geen goed Nederlands woord voor vinden). Dit begint...

0 reacties

Share This