[:nl]Wolf in schaapskleren[:en]Wolf in sheep clothes[:]

Sanne Burger

22 juni 2021

[:nl] 

Ben jij een optimist?
Ben jij iemand die altijd het potentieel ziet in een ander?
Ben jij een persoon die de ander vertrouwt, tot hij het tegendeel bewijst?
Zie jij jezelf als een spiritueel persoon?
Hebben mensen weleens gezegd, of ben je bewust van het feit, dat je soms best een beetje naief bent?
Zo ja, loop je wellicht een risico
Je zou zelfs af en toe in gevaar kunnen zijn
Vooral als je omringd bent door mensen die zichzelf spiritueel noemen

De spirituele wereld zit vol met optimistische mensen
Mensen die niet meer meedoen met de gevestigde orde
Die oude overtuigingen hebben losgelaten
Die grootse idealen en dromen hebben
Veel van die mensen zijn heel gevoelig
En hebben een diep verlangen naar vrede, waarheid en harmonie

Deze mensen ervaren de werkelijkheid vaak als pijnlijk
Daarom verlangen ze naar vriendelijkheid, empathie en compassie
Ze verlangen naar schoonheid en echte verbinding
Ze verlangen naar gemeenschappelijkheid, genezing en geluk
En ze geloven echt dat dat mogelijk is

En weet je wat?
Dit diepe verlangen is nou net je zwakke plek

Ik vind het moeilijk om te zeggen
Maar je verlangen naar vrede en harmonie
Je neiging om altijd het goede te zien in de ander
Kan tegen je gebruikt worden
Kan misbruikt worden
Kan uitgebuit worden

Er zijn wolven in schaapskleren
Er zijn verborgen slangen
Vooral in de spirituele gemeenschap
Ze presenteren zichzelf als healers, vrienden, sjamanen en leraren
En ze gebruiken de waarheid tegen je

Als je het gevoel hebt dat ze liegen, zullen ze zeggen dat dat een weerspiegeling is van jou
Als je tegen ze zegt dat wat ze zeggen of doen je een naar gevoel geeft
Zullen ze zeggen: ik ben niet verantwoordelijk voor jouw triggers
Je staat op het punt een belangrijke les over jezelf te leren
Dankzij mij

Deze mensen zullen altijd alles omdraaien
Ze zullen altijd jou de schuld geven, voor wat ze ook doen
Ze zullen altijd zeggen dat het aan jou ligt, want jij creëert je eigen werkelijkheid
Deze mensen liegen met de waarheid

Deze mensen zullen misbruik maken van je vriendelijkheid
Je onschuld
Je lieflijke eigenschap om altijd het goede te zien in mensen
Ze zullen je geld, je liefde en je lichaam afpakken
Ze zullen een relatie met je beginnen
Ze trekken bij je in
Ze eten je op met huid en haar
Als je ze toestemming geeft
En dit alles onder het mom van liefde en licht

Als je zegt dat je ruimte nodig hebt
Zullen ze zeggen: maar we zijn allen een
Voor hun betekent dat: wat van jou is is van mij
Als je zegt dat ze jouw grenzen overschrijden
Zullen ze zeggen dat er iets mis is met jouw grenzen
Als je geen seks met ze wilt
Zullen ze zeggen dat je seksuele remmingen hebt
Als je niet in hun buurt wilt zijn
Zullen ze zeggen dat je sociaal gehandicapt bent

Dit soort mensen zoeken de spirituele gemeenschap op
Omdat er zoveel prooien rondlopen
Voor een roofdier is de spirituele gemeenschap als een enorme kudde schapen
Naïeve mensen zijn zo gemakkelijk te manipuleren
Vriendelijke mensen zijn ook zo gemakkelijk te manipuleren

Want je wilt niemand kwetsen
Je wilt niet bot zijn
Je wilt niet grof zijn
Je wilt niemand in de steek laten
Je vindt dat iedereen een kans verdient
En dat iedereen slachtoffer is van de omstandigheden
En dat iedereen hier is om te leren
Dus, wie ben jij om te oordelen, right?
Wie ben jij om tegen iemand te zeggen dat hij op moet rotten?
Wie ben jij om te besluiten dat jij die persoon niet in je leven wilt?

Maar waarom eigenlijk niet?
Jij hebt het recht om je eigen ruimte te claimen
Jij hebt het recht om te kiezen met wie je samen wilt zijn en met wie niet
Jij hebt het recht om nee te zeggen
Jij hebt het recht om te zeggen: tot hier en niet verder
Jij hebt het recht om van mening te veranderen
Om te zeggen: sorry, maar eerst wilde ik wel in je buurt zijn
En nu niet meer

Je hoeft die persoon niet te beschuldigen
Je hoeft die persoon niet te veroordelen
Het heeft niets met die persoon te maken!
Je kunt gewoon zeggen: dit is mijn ruimte en ik wil niet dat jij erin bent
Met alle respect

En als die specifieke persoon dat niet leuk vindt
Of het niet accepteert
En een verhaal verzint over jouw spirituele ontwikkeling
Of meer waarschijnlijk, over je spirituele tekortkomingen
Als hij zegt dat er iets mis is met jou
Of dat je dit of dat zou moeten doen
Of dat je geen echte boeddhist, taoïst of spiritueel mens bent
Als je hem durft af te wijzen
Wel, dan is die persoon in feite bezig met je te manipuleren

Je hebt alle recht om te zeggen: Rot op
Heb een beetje empathie met jezelf
Heb een beetje zelfliefde
Heb een beetje eigenwaarde
Zorg goed voor jezelf
Luister naar je lichaam
Luister naar je hart

Wees moedig genoeg om selectief te zijn
Wees moedig genoeg om je eigen ruimte te beschermen
Wees moedig genoeg om zelf te kiezen met wie je samen wilt zijn
Omdat je je fijn voelt bij hen
Twijfel niet aan jezelf
Geloof niet in de verhalen die zeggen dat je van iedereen moet houden
Dat je iedereen in je hart moet sluiten
Nee!

Er is geen ruimte in je hart voor de hele wereld
Je bent niet verlicht
En dat hoeft ook niet!
Ben gewoon wie je bent
En vertrouw op de puurheid van je lichaam, je ziel en je hart

Vertrouw jezelf
Vertrouw jezelf
Vertrouw jezelf

Sanne Burger
sanneburger.com
[:en] 

Are you an optimist?
Are you a person who always sees the potential in others?
Are you a person who trusts people, until the opposite is proven?
Do you consider yourself to be a spiritual person?
Have people told you, or are you aware, that you are a little bit naïve sometimes?
If so, you might be at risk
You might even, at times, be in danger
Especially when you are surrounded by people who call themselves spiritual

The spiritual community is full of optimistic people
People who have let go of the establishment
Who have let go of old beliefs
Who have great ideals and dreams
People who are very sensitive
And have a deep desire for peace, truth and harmony

These people often experience reality as harsh
Hence, they long for kindness, empathy and compassion
They long for beauty and true connection
They long for community, healing and happiness
And they believe that to be possible

Guess what?
This deep longing is exactly your weak spot

I find it hard to tell you
But your longing for peace and harmony
Your tendency to always see the good in people
Can be abused
Can be taken advantage of
Can be used against you

There are wolfs in sheep clothes
There are snakes in disguise
Especially in the spiritual community
They present themselves as healers, friends, shamans and teachers
And they will use the truth against you
If you feel they are lying, they will tell you they are only mirroring you
If you tell them that what they do or say makes you feel uncomfortable
They will tell you they are not responsible for your triggers
And that you are about to learn an important lesson
Thanks to them

These people will always twist everything around
They will always blame you for whatever they do to you
They will always say it’s your fault, because you create your own reality
They will lie with the truth

These people will take advantage of your kindness
Your innocence
Your sweet tendency to always see the good in people
They will take your money, your love and your body
They will enter a relationship with you
They will move in with you
They will eat you alive
If you let them
All under the disguise of love and light

If you say you need space
They will say: but we are all one
To them that means: what is yours is mine
If you say they are crossing your limits
They will say there is something wrong with your limits
If you don’t want to have sex with them
They will say you are sexually inhibited
If you say you don’t want to be around them
They will tell you that you are socially handicapped

They are in the spiritual community, because there are so many easy targets there
For a predator, the spiritual community is like a haven of sheep
Naïve people are so easy to manipulate
Kind people are so easy to manipulate as well

Because you don’t want to hurt someone
You don’t want to be rude
You don’t want to be harsh
You don’t want to let anybody down
You feel everybody deserves a chance
Everybody is a victim of the circumstances
Everybody is here to learn
So, who are you to judge, right?
Who are you to tell someone to fuck off?
Who are you to decide you don’t want that person in your life?

But who are you not to be?
You have the right to claim your own space
You have the right to choose the people you want to be with
You have the right to say no
You have the right to say: until here and no further
You have the right to change your mind
You have the right to say: sorry, but I changed my mind
First I wanted to be with you
And now I don’t

You don’t need to blame that person
You don’t need to judge that person
It has nothing to do with that person!
You can just say: this is my space and I don’t want you to be in it
Thank you very much

And if that particular person doesn’t like that
Or doesn’t accept it
And creates a story about your spiritual development
Or rather, your spiritual shortcomings
Telling you there is something wrong with you
Telling you, you should do this or that
Telling you, you are not a real Buddhist, Taoist or spiritual person
When you dare to reject him
Then that person is actually manipulating you

You have every right to say: fuck off
Have some empathy for yourself
Have some self love
Have some self care
Listen to your energy body
Listen to your heart

Be brave enough to be selective
Be brave enough to protect your own space
Be brave enough to choose the people you want to hang out with
Because they make you feel good
Don’t doubt yourself
Don’t believe the stories that say you should love and embrace everybody
No!

There is no space in your heart for the whole world
You are not enlightened
You don’t have to be!
You can just be who you are
And you can trust the purity of your body, your soul and your heart

Trust yourself
Trust yourself
Trust yourself

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Open je geest

Open je geest

Maar laten we vooral niet vergeten hoe ongelooflijk beperkt deze werkelijkheid is. Hoe erg de strijd ook is, ze speelt...

De tijd die je kwijt bent

De tijd die je kwijt bent

Op een dag zul je wakker worden en zien hoe je leven echt is En je zult rouwen Je zult rouwen over de tijd die je...

De toekomst

De toekomst

[:nl]  Tijdlijn 1: ‘Oma, wilt u nog eens over vroeger vertellen?’ ‘Natuurlijk, kind. Je wilt weten hoe het was...

0 reacties

Geef een reactie

Share This