[:nl]Ben je klaar om te sterven?[:en]Are you ready to die?[:]

Sanne Burger

18 mei 2020

[:nl] 

In de film ‘The Matrix’ wordt Neo wakker in de echte wereld en sluit hij zich aan bij een groep die vecht om de mensheid te bevrijden uit de matrix. De matrix is een systeem dat mensen fokt, hun geest kaapt en hun gevangen lichamen gebruikt als batterijen. Binnen het team van vrijheidsstrijders is een verrader, Cypher. Hij prefereert de matrix boven de werkelijkheid, omdat het hem luxe en veiligheid geeft.

Cypher zegt: ‘Ik weet dat deze biefstuk niet bestaat. Ik weet dat als ik het in mijn mond steek, het de matrix is die me vertelt dat het sappig en heerlijk is. En weet je wat? Het kan me niet schelen. Ignorance is bliss.’

Deze persoon is het vechten moe
Hij heeft het opgegeven
Hij streeft niet langer naar waarheid, maar naar plezier
Genoegdoening
Genot
Comfort
Of het echt is of niet, maakt hem niet uit
Niet meer
Hij heeft teveel meegemaakt

Iemand zei: ‘Liefde is bereid zijn om voor iets of iemand te sterven’
Waar wil jij voor sterven?
Als je weet, bijvoorbeeld, dat iemand uit is op je bewustzijn
Op je vermogen onafhankelijk te denken
Dat iemand je vrije wil probeert af te pakken
Je vermogen om aanwezig te zijn
Te observeren
De intensiteit van de werkelijkheid te ervaren
Er de schoonheid van te zien
Zul je je verzetten?

Als je weet dat iemand probeert je te vangen in een valse werkelijkheid
Waar je je ware zelf zult kwijtraken
Waar je je ziel zult kwijtraken
Ben je bereid om het risico te nemen om te sterven
Om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt?

Ben je bereid om te sterven voor anderen?
Als ze komen om je ouders te halen
Om ze in een verpleeghuis te stoppen
Waarvan je weet dat ze er alleen zullen sterven
Ongeliefd
Niet aangeraakt
Niet vastgehouden
Niet verzorgd
Alleen door vreemden
Zul je je verzetten?

Als ze je kinderen komen halen
Om ze in een school te stoppen
Een gevangenis
Waar ze geïndoctrineerd zullen worden
Waar ze niet mogen spelen
Waar ze niemand mogen aanraken
Waar ze gestraft zullen worden als ze de regels niet volgen
Niet jouw regels, hun regels
Een school waar jouw toestemming niet meer uitmaakt
Want dat is de wet
Zul je dan vechten?

Als ze komen voor jou
En je dwingen om een injectie te accepteren
Die je je vrijheid zal afnemen
Als ze je dwingen om een chip te accepteren
Die je je autoriteit al zal nemen
Die je je bewustzijn af zal nemen
Die je je vrijheid af zal nemen
Die je zal doen verstommen, tot in alle eeuwigheid
Zul je vechten?

Als ze komen om je kapot te maken
Zul je vechten?
Of zul je zeggen: whatever
Het maakt me niet uit
Laat mijn ouders maar wegkwijnen
Laat mijn kinderen maar getraumatiseerd worden
Geef me die spuit maar
Neem mijn bewustzijn
Want ik merk toch liever niet wat er aan de hand is
Wat maakt het uit?
Ik heb geen zin om te vechten
Ik ben te moe
Ik ben toch machteloos
Neem het maar, neem alles
Jij hebt gewonnen

Wat is belangrijk genoeg om voor te sterven?
Wat is belangrijk genoeg om voor te leven?
Zal er vrijheid zijn, aan de andere kant?
Ben je bereid om nu je vrijheid op te geven, gebaseerd op de ijdele hoop dat je op een dag je vrijheid weer terugkrijgt?
Wanneer, denk je, zul je je vrijheid weer terug krijgen?
Als dit voorbij is?
Na de verkiezingen?
Als je 65 bent?
Als je naar de hemel gaat?

Vrijheid is niet in de toekomst
Vrijheid is nu
Je laat niet je liefde zien in de toekomst
Je laat je liefde nú zien
Nu is de tijd
Nu is de enige werkelijkheid
Niet in de een of andere toekomst of hemel waar je van droomt
Omdat je te bang bent om nu te handelen

Wat vind je erger?
In een valse werkelijkheid leven, of sterven?
Zul je verdwijnen, als je sterft?
Of zul je verdwijnen als je je bewustzijn verliest?
Vind je het erg om te verdwijnen?

Wie ben je eigenlijk?
Wat ben je?
Ben je alleen een lichaam dat veilig moet zijn
Onder alle omstandigheden
Dat zonder risico moet zijn, wat er ook gebeurt
Of ben je een eeuwige ziel die in een tijdelijk lichaam leeft?

Wat definieert de kwaliteit van je leven?
Is het je mobiele telefoon, je rijkdom, je veiligheid
Of is het je vrijheid?
Is het je veiligheid, je pensioen
Of is het de verbinding die je hebt met de mensen van wie je houdt?
De vreugde van buiten spelen met je kinderen
De liefde bedrijven met je geliefde
Een puppy opvoeden
Ronddolen in de bergen, de wildernis
De zon op je huid
Reizen, leren, onderzoeken
De hand van je vader vasthouden, als hij oud is
Je moeder in je armen houden, als ze sterft

Wat maakt je tot mens?
Wat als deze hele pandemie alleen maar bestaat om je wakker te maken?
Wat als deze hele pandemie zich alleen maar heeft gemanifesteerd om je eraan te herinneren wat het betekent om mens te zijn?
Om je te helpen een keuze te maken
Om op te staan voor wat het betekent om mens te zijn?

Wanneer zul je je soevereiniteit terug claimen?
Wat is onaanvaardbaar voor je?
Wanneer spreekt je hart luid genoeg om ernaar te handelen?
Wanneer zul je handelen op grond van de pijn die je voelt, als je ziet dat de mensen van wie je houdt lijden?
Wanneer zul je ervoor kiezen om niet langer te luisteren naar wat ze zeggen dat je moet doen?
Wanneer gaan ze te ver, in jouw beleving?
Wat is er nodig voor jou om te zeggen: ‘Genoeg!’
Wanneer zul je opstaan voor je rechten?

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

In the movie ‘The Matrix’, Neo wakes up in the real world and joins a group that fights for liberating humanity from the matrix. The matrix is a system that breeds people, hijacks their minds and uses their trapped bodies as energy providers. Within the team of freedom fighters there is a betrayer, Cypher. He prefers the matrix over reality, because it provides comfort and safety.

Cypher says: ‘I know this steak doesn’t exist. I know that when I put it in my mouth, the matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. And you know what? I don’t care. Ignorance is bliss.’

This person is tired of fighting
He has given up
He no longer strives for truth, but for pleasure
Gratification
Indulgence
Comfort
Whether it is real or not, doesn’t matter to him
Not anymore
He has been through too many hardships

Someone said: ‘Love is being willing to die for’
What are you willing to die for?
If you know, for example, that someone is after your consciousness
After your ability to think independently
After your free will
Your capacity to be present
Your ability to feel
To observe
To experience the intensity of reality as it is
To see the beauty of it
Will you resist?

If you know that someone wants to trap you in a false reality
Where you will lose your true self
Where you will lose your soul
Are you willing to take the risk of dying
In order to not let that happen?

Are you willing to die for others?
If they come to take your parents
And put them in an elderly home
A prison
Where you know they will die alone
Unloved
Untouched
Not held
Not cared for
Except by strangers
Will you resist?

If they come to take your children
And put them in a school
A prison
Where they will be indoctrinated
Where they are not allowed to play
Not allowed to touch
Where they will be punished for not obeying the rules
Not your rules, their rules
A school where your consent doesn’t matter anymore
Because that’s the law
Will you fight?

When they come for you
And force you to accept an injection
That will take away your freedom
When they force you to accept a chip
That will take away your authority
That will take away your consciousness
That will take away your freedom
That will numb you for eternity
Will you fight?

When they come to destroy you
Will you fight?
Or will you say: whatever
I don’t care
Let my parents wither away
Let my children get traumatized
Just give me that injection
Take my consciousness
As I rather don’t notice what happens
What does it matter anyway?
I don’t feel like fighting
I don’t care anymore
I am too tired
I am powerless anyway
You can have it all
You have won

What is worth dying for?
What is worth living for?
Will there be freedom on the other side?
Are you willing to give up your freedom now, based on the idle hope that someday you will get your freedom back again?
When, do you think, will you get your freedom back?
When this is over?
After the elections?
When you are 65?
When you go to heaven?

Freedom is not in the future
Freedom is now
You don’t show your love in the future
You show your love now
Now is the time
Now is the only reality
Not in some fantasy future or heaven that you dream of
Because you’re too scared to act now

What is worse to you
Living in a fake reality, or die?
Will you disappear when you die?
Or will you disappear when you lose your consciousness?
Do you mind disappearing?

Who are you anyway?
What are you?
Are you just a body
A body that has to be safe, under all circumstances
That has to be without risk, no matter what
Or are you an eternal soul, living in a body?

What defines the quality of your life?
Is it your mobile phone, your wealth, your safety
Or is it your freedom?
Is it your security, your pension
Or is it the connection you have with your loved ones
The joy of playing outside with your kids
Making love with your beloved
Raising a puppy
Roaming the mountains, the wilderness
The sun on your skin
Traveling, learning, exploring
Holding your father’s fragile hand when he is old
Holding your mother in your arms when she dies?

What makes you human?
What if this whole pandemic has only been created to wake you up?
What if this whole pandemic has only manifested to remind you of what it means to be human?
To help you to make a choice
To stand up for what it means to be human?

When will you claim your sovereignty back?
What is unacceptable to you?
When does your heart speak loud enough to act on it?
When will you act on the ache you feel, when you see your beloved ones suffer?
When will you chose to not listen to what they tell you anymore?
When are they going too far, in your experience?
What does it take for you to finally say: ‘Enough!’
When will you stand up for your right?

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Open je geest

Open je geest

Maar laten we vooral niet vergeten hoe ongelooflijk beperkt deze werkelijkheid is. Hoe erg de strijd ook is, ze speelt...

De tijd die je kwijt bent

De tijd die je kwijt bent

Op een dag zul je wakker worden en zien hoe je leven echt is En je zult rouwen Je zult rouwen over de tijd die je...

De toekomst

De toekomst

[:nl]  Tijdlijn 1: ‘Oma, wilt u nog eens over vroeger vertellen?’ ‘Natuurlijk, kind. Je wilt weten hoe het was...

0 reacties

Share This