[:nl]Niet alles is een reflectie van jezelf[:en]Suffering is overrated[:]

Sanne Burger

25 juli 2020

[:nl] 

Ik sta op het perron met mijn moeder te wachten op de trein
We gaan op bezoek bij oma
Ik ben een jaar of vijf

Pal naast het station is een open kippenslachterij
Er is een lopende band waar de kippen ondersteboven opgehangen, opgetakeld en onthoofd worden
Het is zichtbaar voor iedereen
Het is één groot, krijsend bloedbad van fladderende vleugels
Overal witte veren, besmeurd met bloed
Geschokt verberg ik mijn gezicht in de jas van mijn moeder
‘Kijk er maar niet naar’, zegt ze
‘Anders lust je straks je kippenpootje niet meer’

Alles is een reflectie van jezelf, zegt men
Nou, niet alles is een reflectie van mij
Ik slacht geen kippen
Ik vermoord geen mensen
Bill Gates of Hilary Clinton zijn geen reflectie van mij
Moeder Teresa, die onder het mom van liefdadigheid kinderen verkoopt, is geen reflectie van mij
Dat soort mensen en acties zijn geen reflectie van mij
No way!
Ik heb niks van dit soort mensen of acties te leren, behalve: hoe kom ik ervan af?

Het is karma, zegt men
Dat is ook niet waar
Lijden is niet verbonden met karma
Karma is een spiritueel praatje dat verspreid wordt om onrecht en misstanden te rechtvaardigen
Denk je dat het karma van de kip is, als het geslacht wordt?
Denk je dat het kind karma inlost, wanneer het wordt misbruikt?
Denk je dat het de vrouw haar karma is, als ze verkracht wordt?
Denk je dat hele volksstammen hun karmische schuld inlossen door honger en oorlog, terwijl multinationals de werkelijke oorzaak zijn?
Als je dat denkt, dan ben je gehypnotiseerd door kille, harde logica
Een logica die de menselijke natuur in de basis ontkent
Dan ben je je menselijkheid kwijt

Wie heeft verzonnen dat het goed, nobel of zinvol zou zijn om te lijden?
Wie heeft verzonnen dat lijden je een beter mens maakt?
Dat is niet waar!
We hoeven niet te lijden
Pijn is onvermijdelijk, maar lijden is onnatuurlijk
Lijden maakt je ziek
Ja, het leven draagt problemen aan
Maar die kan je oplossen
En ja, dat kan een pijnlijk proces zijn
Maar dat zou altijd een tijdelijke toestand moeten zijn
Waarbij je na niet al te lange tijd weer terugkeert naar je natuurlijke staat van harmonie en tevredenheid

Stop met het rechtvaardigen van leed!
Stop met het rechtvaardigen van onrecht!
Stop met het goedpraten van het geweld dat je om je heen ziet!
Snap je niet dat je bent geprogrammeerd om dit als normaal te ervaren?
Het is hetzelfde als dat je als kind werd geprogrammeerd om het normaal te vinden dat dieren geslacht worden
Het is de ontkenning die we allemaal opgedrongen krijgen
En op een gegeven moment ga je het nog geloven ook
Dan ga je echt denken dat het onthoofden van levende kippen normaal is
Dat het tentoonstellen van kadavers in de supermarkt normaal is
Dat geweld, uitbuiting, misbruik en onrecht normaal zijn
Dat prostitutie, pornografie en pedofilie normaal zijn
Het normaliseren van het kwaad, dat is het probleem

Laat je niet aanpraten dat het kwaad normaal is
En laat je vooral niet aanpraten dat het in jou zit!
Dat is de meest kwaadaardige leugen die je ooit verteld is
Zo gauw je het vertrouwen in je eigen inherente goedheid kwijt bent, ben je verloren
Kun je niks meer
Want wat veroorzaakt het?
Schuldgevoel
Door schuldgevoel geloof je niet meer in jezelf
Door schuldgevoel geloof je niet meer in je eigen goedheid
Door schuldgevoel ga je je medeplichtig voelen, terwijl je dat niet bent
Door schuldgevoel ben je bang om er iets aan te doen
Maar de waarheid is: jij bent niet schuldig aan het onrecht dat om je heen gebeurt

Hervind de goedheid in jezelf
Zorg dat je daar weer een rotsvast vertrouwen in krijgt
Echt, zo moeilijk is dat niet
Het is je menselijke natuur
Je hoeft er niets voor te doen
Je moet er alleen iets voor laten
Het gaat om het stoppen met het herhalen van programma’s en patronen die je ingeprent zijn
Programma’s die steeds maar blijven herhalen dat je slecht bezig bent
Trap er niet in
Het is mind control

Wij mensen zijn goede, empathische wezens
In de basis willen we genieten
Als je in je leven pijn tegenkomt, dan is de boodschap altijd: los het op
Zwelg er niet in
Ga er niet in roeren
Je hoeft niet te onderzoeken welk trauma het nou precies was
Wiens schuld het was
Of waardoor het allemaal gekomen is
Daar gaat het niet om!
Het gaat om het loslaten
Het gaat om het terugkeren naar je natuurlijke staat

Sanne Burger
sanneburger.com [:en] 

I am standing on the platform with my mother
We are waiting for the train
We are going to visit grandma
I am about five years old

Right next to the station is an open chicken slaughterhouse
There is a conveyor belt, on which the chicken are hung upside down, hoisted and beheaded
This is for everyone to see
It is one big, screaming bloodbath of flapping wings
White feathers everywhere, smeared with blood
Shocked, I hide my face in my mother’s coat
‘Don’t look at it’ she says
‘Otherwise you might not enjoy your chicken wings tonight.’

Everything is a reflection of yourself, they say
Well, not everything is a reflection of me
I don’t butcher chicken
I don’t kill people
Bill Gates or Hilary Clinton are not a reflection of me
Mother Theresa, who under the disguise of charity was trafficking children, is not a reflection of me
Those kind of people and actions are not a reflection of me
No way!
There is nothing those kind of people or actions can teach me, except: how to get rid of them?

It’s karma, they say
No, it’s not
Suffering is not connected with karma
Karma is spiritual nonsense that is being spread to justify corruption and injustice
Do you think it’s the chicken’s karma, when it is being slaughtered?
Do you believe the child is redeeming its karma, when it is being abused?
Do you believe it’s the woman’s karma, when she is being raped?
Do you believe that whole tribes pay of their karmic debt through hunger and war, while the real culprits are the multinationals?
If that’s what you think, you are hypnotised by cold, hard logic
A logic that denies the innate nature of human kind
You have lost your humanity

Who came up with the idea that it is good, noble or meaningful to suffer?
Who made up that suffering makes you a better person?
It’s not true!
We don’t need to suffer
Yes, pain is unavoidable, but suffering is unnatural
Suffering makes you sick
Yes, life presents you with problems
But you can solve those
And yes, this can be a painful process
But that should always be a temporary state of affairs
After which, shortly, you return to your natural state of harmony and peace

Stop justifying suffering!
Stop justifying injustice!
Stop making excuses for the violence you see around you!
Don’t you see, you have been programmed to look at this as normal?
Just like you have been programmed as a child to think it’s normal that animals get slaughtered?
It’s the denial that has been pushed on all of us
And at the certain point you actually start believing it
Then you really start to think that beheading live chickens is normal
That exhibiting corpses in the supermarket is normal
That prostitution, pornography and pedophilia is normal
Normalizing evil, that’s the problem!

Don’t let anybody every tell you evil is normal
And especially, don’t let anyone convince you that it’s within you!
This is the most evil lie every told
As soon as you loose faith in your own inherent goodness, you are lost
You can’t do anything anymore
Because what does it cause?
It causes guilt
Because of guilt you don’t believe in yourself anymore
Because of guilt you feel complicit, while you are not
Because of guilt, you are afraid to do something about it
But the truth is: you are not guilty of the justice that happens around you

Find back to the goodness within yourself
Make sure you develop a solid faith in that
Really, it’s not that difficult
It’s your human nature
You don’t have to do anything for it
You just have to stop doing something
It’s about quitting the repetition of programs and beliefs that have been imprinted in you
Programs that keep repeating that you are wrong, that you are bad
Don’t fall for it
It’s mind control

We, human beings, are good, emphatic creatures
At the very core we just want to enjoy life
When you encounter pain in your life, the message always is: solve it
Don’t wallow in it
Don’t stir in it
There’s no need to investigate which trauma it was exactly
Whose fault it was
Or how it all happened
That’s not the point!
The point is letting go
And returning to your natural state

Sanne Burger
sanneburger.com [:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Je ware gezicht

Je ware gezicht

Schat, je doet altijd net alsof je gelukkig bent Zo gauw je iemand ziet, lach je Je hebt jezelf geleerd je ware...

Schreeuw het uit!

Schreeuw het uit!

Wij zijn op aarde geïncarneerd omdat we willen VOELEN We willen voelen dat we leven! Hoe intenser de pijn Hoe intenser...

0 reacties

Share This