[:nl]Weg met de vaderfiguren[:en]No more father figures[:]

Sanne Burger

28 december 2019

[:nl]

Het is tijd om afscheid te nemen van alle vaderfiguren in mijn leven
De mannen op wie ik rekende voor emotionele veiligheid
Voor eigenwaarde
Voor bevestiging
Voor kennis, wijsheid en begeleiding
Voor instructies over hoe te leven

Voor iedere vrouw, en misschien ook wel voor iedere man, komt een tijd waar ze genoeg moed en eigenwaarde heeft verzameld om haar vaderfiguren los te laten
Wanneer ze niet langer bang is om single te zijn, of alleen, of om haar eigen beslissingen te nemen
Wanneer ze niet langer bang is om niet aardig gevonden te worden, om niet uitgenodigd te worden, om niet geaccepteerd te worden
Als ze zich niet langer geroepen voelt om zich op een bepaalde manier te gedragen
Om erbij te horen
Als een vrouw op haar eigen benen kan staan
Dan is het tijd om afscheid te nemen van haar vaderfiguren
Om vrijheid boven veiligheid te verkiezen
Een veiligheid die niet echt was, anyway

‘Welkom in de echte wereld’, zei mijn geliefde eens
Met een triomfantelijke glimlach
Maar wat betekent dat?
Voor hem betekende het: ‘Welkom in de wereld zoals ik hem ervaar. Ik hoop dat ik succesvol ben geweest bij het vernietigen van je dromen’
Wat hij bedoelde was niet ‘welkom in de echte wereld’ maar ‘welkom in mijn wereld’
De mannelijke wereld
Die niet de echte wereld is
Maar louter de helft ervan

Het patriarchaat is zo’n gewoonte
We zijn er zo aan gewend ons te wenden naar mannelijke autoriteiten voor raad en advies
We zijn zo gedrild om gehoorzaam te zijn, om orders op te volgen
We prijzen de Heer
We danken God
We buigen voor de Vader
De vader, de zoon en de heilige geest
Allemaal mannen, mannen, mannen
We zijn er zo aan gewend

Er wordt zelfs gezegd dat mannen actief zijn als ze de liefde bedrijven, en vrouwen passief
Mannen zijn de doeners, vrouwen zijn de ontvangsters
Maar is dat echt zo?
Waarom noemen we het penetratie?
Is dat niet maar de helft van de actie?
Waarom noemen we het niet ‘naar binnen zuigen’ of ‘naar binnen trekken’?
Is zuigen en trekken niet ook een actieve daad?
Is het mogelijk dat mannen veel minder in controle zijn dan ze graag willen geloven?
Hoe vaak gebeurt het dat een man in de vagina van een vrouw getrokken, gezogen wordt?
Een actieve, bewuste daad van de vrouw
En de man heeft geen keus, geen eigen wil
Het enige wat hij kan doen is toegeven, zich overgeven
Alles van zichzelf geven
Zijn liefde, zijn levenskracht en zijn zaad
Heb je ooit de kracht van een draaikolk gezien?
Dat is de vagina
Dus, waarom noemen we het penetratie?
Waarom niet naar binnen zuigen?
Of een combinatie van de twee?

Waarom al die moeite doen? vraag je je misschien af
Waarom niet gewoon het patriarchaat volgen en een comfortabel, veilig leven leven?
Omdat dat niet is wie je werkelijk bent, vrouw
Wij zijn niet inferieur
We zijn gelijkwaardig
Anders, maar gelijkwaardig
Als wij vrouwen doorgaan met het weggeven van onze kracht
Als we doorgaan met ons niet bemoeien met wereldse zaken
Als we blijven pretenderen dat we alleen geschikt zijn om mooi te zijn en babies te leveren
Dan zal deze wereld weldra tot een einde komen

Wat ontbreekt in deze wereld is de vrouwelijke pool
De yin energie
Het is te yang geworden, te mannelijk
We zien allemaal de consequenties hiervan
Maar de oplossing is niet om een machine te ontwikkelen die het plastic uit de oceaan zal scheppen
Of om de CO2 uitstoot omlaag te brengen
Of om nog een oorlog te starten
De enige oplossing is dat het vrouwelijke weer naar voren komt en de leiding neemt
Samen gaat werken

Kortom…
Ik ben klaar

Aan al mijn goeroes, leraren en lovers
Dankjewel dat je me een valse notie van veiligheid hebt gegeven
Het was beter dan niets
Ik verwijt je niets
Ik vroeg er zelf om
Maar je hoeft het niet meer te doen
Jouw zogenaamde wijsheid is een gevangenis geworden
Je waarheid is een obstakel geworden
Je kennis is een beperking geworden

Ik ben er klaar mee om mijn best te doen me te gedragen als wat men gelooft dat een vrouw is
Ik ben er klaar voor om mezelf te zijn
Ik laat je vrij, geliefde
Je hoeft me niet langer de weg te wijzen, voor me te zorgen of me te beschermen
Ik kan voor mezelf zorgen
Ik ben klaar om in mijn eigen kracht te gaan staan
Ik weet wie ik ben

Laten we gaan samenwerken, mijn geliefde goeroe, leraar en lover
Laten we deze troep gaan opruimen
Het is tijd

~~~~~~~

Sanne Burger @ sanneburger.com[:en] 

It is time to say goodbye to all the father figures in my life
The men I relied on for emotional security
For self-worth
For confirmation
For knowledge, wisdom and guidance
For telling me how to live

For every woman, and maybe also for every man, there comes a time where she has gathered enough courage and self-worth to let go of her father figures
When she is no longer scared of being single, of being alone, of making her own decisions
When she is no longer scared of not being liked, of not being included, of not being accepted
When she no longer feels compelled to fit in by behaving a certain way
When a woman can stand on her own feet
It is time to say goodbye to her father figures
To choose freedom over security
Which was a false security anyway

‘Welcome to the real world’, my lover would say
With a triumphant smile
But what does that even mean?
For him it meant: ‘Welcome to the world as I perceive it
I hope I have been successful at shattering your dreams’
What he meant was not ‘welcome to the real world’ but ‘welcome to my world’
The male world
Which is not the real world at all
It is only half of it

The patriarch is such a habit
We are so used to turn to male authorities for guidance
We are so drilled into submission, following orders
We praise the Lord
We thank God
We bow to the Father
We surrender to the Guru
The father, the son and the holy ghost
All men, men, men
We are so used to it

It is even said that men are active and women are passive in the sexual act
Men are the doers, women are the receivers
But is that true?
Why do we call it penetration?
Isn’t that only half of the act?
Why don’t we call it ‘sucking in’, or ‘pulling in’?
Isn’t sucking and pulling an active deed too?
Is it possible that men are much less in control then they want to believe?
How often is a man pulled in, sucked in, drawn into a woman’s vagina
An active, conscious deed of the woman
And the man has no choice, no will of his own
The only thing he can do is to give in, to surrender
To give all of himself
His love, his life-force and his seed
Have you ever seen the power of a whirlpool?
That’s the vagina
So, why do we call it penetration?
Why not sucking in?
Or a combination of both?

Why bother, you might say
Why not just follow the patriarch and live a comfortable life in safety?
Because it’s not who you are, woman
We are not inferior
We are equal
Different, but equal
If we, as women, continue to give away our power
If we continue to not interfere with worldly affairs
If we keep pretending we are only good for being pretty and delivering babies
This world will soon come to an end

What is lacking in this world is the feminine pole
The yin energy
It has become too yang, too masculine
We all see the consequences of this
The solution is not to invent another machine that will suck the plastic out of the ocean
Or to lower CO2 emission
Or to start another war
The only solution is for the feminine to come forward and take charge
To collaborate

So…
I am ready

To all my gurus, teachers and lovers
Thank you for giving me a false sense of security
It was better than nothing
I do not blame you
I asked you to do it
Thank you for doing your best
But I don’t need you to do it anymore
Your so called wisdom has become a prison
Your truth has become an obstacle
Your knowledge has become a limitation

I am done trying to fit into what is believed to be a woman
I am ready to be myself
I set you free, beloved
You no longer need to guide me, take care of me or protect me
I can take care of myself
I am ready to step into my power
I know who I am

Let us work together, my beloved guru, teacher and lover
Let us clean up this mess
It is time

~~~~~~~

Sanne Burger @ sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Je ware gezicht

Je ware gezicht

Schat, je doet altijd net alsof je gelukkig bent Zo gauw je iemand ziet, lach je Je hebt jezelf geleerd je ware...

Schreeuw het uit!

Schreeuw het uit!

Wij zijn op aarde geïncarneerd omdat we willen VOELEN We willen voelen dat we leven! Hoe intenser de pijn Hoe intenser...

Volg je hart

Volg je hart

Vorige week reed ik van Andalusië naar Nederland, via Frankrijk, Luxemburg en België Het was een schitterende reis De...

0 reacties

Share This