[:nl]Moeder, kan ik de regering vertrouwen?[:en]Mother, should I trust the government?[:]

Sanne Burger

20 maart 2020

[:nl] 

Ik denk dat je mate van vertrouwen afhangt van de vraag of je vertrouwen al eerder beschaamd werd
Of je al eerder je geloof bent kwijtgeraakt
Of je al eerder met de harde werkelijkheid bent geconfronteerd
Of niet

Mijn allereerste inzicht in de omvang van het bedrog was toen ik over voeding aan het leren was
De waarheid over ons gangbare dieet is dat het een ziekmakend dieet is
Waarom?
Omdat je ziek meer waard bent voor het systeem dan wanneer je gezond bent

Daarna ontdekte ik de waarheid over de vleesindustrie
De zuivelindustrie
De suikerindustrie
De alcoholindustrie
The tabaksindustrie
Het geldsysteem
Maar dat wat me werkelijk brak was de waarheid over de medische industrie

Ik sprong in het diepe toen mijn moeder borstkanker kreeg
Ik ging obsessief de oorzaken en geneeswijzen voor kanker bestuderen
Ik vond geen enkel bewijs dat chemo kanker geneest
Ik vond geen enkel bewijs dat er geen medicijn is voor kanker
Integendeel, ik vond bewijs dat die er wél is
Voeding en levensstijl zijn het medicijn
Zo eenvoudig is het
Zo dichtbij, dat je het makkelijk over het hoofd ziet

Dit is goed nieuws, toch?
Maar je wordt niet geacht dit te weten
Er is meer geld te verdienen met ongelukkige, onwetende mensen

Het duurde een jaar of drie om dit feit te verwerken
Voor die tijd kon ik me eenvoudigweg niet voorstellen dat dit niveau van kwaadaardigheid bestond
Mensen, organisaties, leiders die bewust en opzettelijk de wereld bedriegen, hun autoriteit misbruiken, tegen de massa liegen, de wijsheid van oude culturen ontkennen en hun echte genezers demoniseren…
voor winst?
Dat kon niet waar zijn
Maar het was wel waar
En het is nog steeds zo

Er zijn mensen, er zijn krachten in de wereld
Die werkelijk níet het beste met je voor hebben
Het ontbreekt ze ten ene male aan empathie
Ze dienen een andere agenda

Toen ik dit eenmaal wist volgden meer inzichten
De een na de ander, als een vloedgolf
De waarheid over chemtrails
Chemicaliën die in de lucht verspreid worden
Door Monsanto, nu overgenomen door Bayer
om de aarde te vergiftigen
Om ons te vergiftigen
Waarom?
Voor winst en controle, zoals altijd

Ik herinner me de eerste keer dat ik omhoog keek en ze zag
Mij en mijn geliefde
We stonden in de tuin, hand in hand
We woonden op het platteland in Frankrijk
De setting was zo romantisch
En daardoor was het des te schokkender
Ik was vooral ontdaan door het feit dat we het tot op dat moment niet hadden gezien

We kunnen zo, zo blind zijn voor de waarheid
Zelfs als het recht voor ons is
Of boven ons

Ik leerde de waarheid kennen over de oorlog in Irak
De dochter van een generaal beweerde dat ze baby’s uit de couveuse gooiden
Het was een set up
Het was een bewuste leugen, ingezet om toestemming te krijgen van het publiek om Irak de oorlog te verklaren
En het werkte
De rest is geschiedenis

Ik leerde de waarheid kennen over de zieke, slinkse rol van de media
Steeds meer macht en steeds minder betrouwbaar
Echte journalistiek die ten onder gaat in een schaamtevol spel van bedrog
Ik leerde de waarheid kennen over de klimaatcontrole
HAARP
Bewust ontketende droogtes, tsunami’s, overstromingen en stormen
Het nieuwe oorlogvoeren, een nieuwe manier om mensen en landen te controleren

Big Oil
Big Pharma
De waarheid over WWII
De waarheid over de bom op Hiroshima
De waarheid over vaccinaties
Dat was met name een moeilijke om te aanvaarden
Baby’s die geïnjecteerd worden met chemicaliën die het immuunsysteem verzwakken, autisme veroorzaken, vanaf het prille begin ziekte veroorzaken en sommigen zelfs doden
En dit alles onder het mom van de bescherming van hun gezondheid
Ik bedoel… baby’s, de meest onschuldige van allemaal
Dat kon toch niet waar zijn, right?
Maar het was wel waar

Hoe diep kun je zinken?
Dieper dan dit kon niet, vond ik

Een kwaadaardigheid die niet voor te stellen is voor de meeste mensen
Dat is één van de manieren waarop ze onzichtbaar blijven
Ze verbergen zich in het volle zicht
Ze maken misbruik van je vriendelijkheid en vertrouwen
‘Nee joh, dat zouden ze nooit doen. Ze hebben het beste met ons voor.’

Door ervaring, door schade en schande, leerde ik om de regering niet te vertrouwen
Ik leerde om sceptisch te zijn ten aanzien van de media
Ik leerde om mijn eigen onderzoek te doen
Om op mijn eigen oordeel te vertrouwen

En toen kwam dit virus
Scepsis en alertheid waren al mijn tweede natuur geworden
Eerste vraag: Is het waar?
Tweede vraag: Wie trekt hier voordeel uit?
Derde vraag: Wat verbergen ze?
Vierde vraag: Hoe worden we gemanipuleerd?
Niet OF we gemanipuleerd worden, maar HOE
Vijfde vraag: Wat willen ze hiermee bereiken?

Mijn vertrouwen is lang geleden al beschaamd
Ik heb geen reden om de regering te vertrouwen
Ik heb geen reden om de medische industrie te vertrouwen
En echt, jij ook niet

Denk erover na
Alsjeblieft, denk erover na
Heeft het systeem jouw veiligheid, gezondheid en welbevinden voor ogen, of niet?
Check de feiten
Check de geschiedenis
Volg je blind een verhaallijn, of ben je zeker van de feiten?
Geloof je wat je verteld wordt omdat je ervan uitgaat dat ze de waarheid vertellen, of omdat je weet dat het waar is, omdat je het zelf ervaren hebt?
Is je aanname correct?
Wat zou de verborgen agenda kunnen zijn?

Wie zou voordeel hebben bij een globale economische crash?
De kleine bedrijven, die hier hoogstwaarschijnlijk niet van gaan herstellen, of de grote multinationals, die al klaarstaan om de boel over te nemen?
Wat wordt het resultaat van deze crisis?
Krijgen we meer vrijheid, of raken we onze vrijheid juist kwijt?
Komt er minder controle, of juist meer?
In wat voor een wereld wil je überhaupt leven?
Denk je dat we in die richting aan het bewegen zijn?

Is het je opgevallen hoe het woord ‘complot’ de laatste tijd een vies woord is geworden?
Waarom, denk je?
Omdat vragen stellen inmiddels een rebelse daad is geworden
En rebellen zijn niet welkom in de nieuwe wereld
De nieuwe wereld is ordelijk
De Nieuwe Wereld is Orde
Geen vrijheid, geen liefde, geen verscheidenheid, geen verrassingen, geen creativiteit, geen spel, geen onderzoek
Niets, behalve één ding
Orde

Je wordt gedrild om orders op te volgen
Dat is waar dit virus voor gebruikt wordt

Is het door mensen gemaakt? Is het natuurlijk?
Ik weet het niet
Is het gevaarlijk?
Ik weet het niet
Raakt het me wanneer mensen over de hele wereld sterven?
Ja, natuurlijk
Geef ik om de oude, zieken en kwetsbaren in de samenleving?
Ja, natuurlijk doe ik dat
Zou ik alles doen om een pandemie te voorkomen?
Ja, natuurlijk
Als er een pandemie was!

Ik geloof niet dat sociale afstand de oplossing is
Ik geloof niet dat een wereldwijde lockdown de oplossing is
Ik geloof niet dat een nieuw vaccin de oplossing is
Ik geloof dat de maatregelen die genomen worden niet goed zijn voor ons, de mensen
Maar voor die andere agenda
De agenda van de Nieuwe Wereldorde
De agenda van de elite, noem ze wat je wilt, de 1%, de Illuminati, de Rockefellers, de Bilderbergers, met Bill Gates als hun frontman

Dit is waar mijn onderzoek naartoe geleid heeft
Ik ben geen complotdenker
Diskwalificeer hetgeen ik zeg niet door zo’n woord op me af te vuren
Ik probeer alleen maar een antwoord te vinden op mijn vragen
En in dat onderzoek kom ik steeds opnieuw dezelfde namen tegen
Dat zal jou ook gebeuren, als je zelf onderzoek doet
Het is onvermijdelijk

Ik geef om de ouderen, de armen, de zieken en de zwakken
Ik ben empathisch
Ik neem verantwoordelijkheid
Ik ben niet uit op persoonlijk gewin of comfort
Ik ben bereid om te helpen
Ik ben bereid om te werken
Juist daarom ben ik NIET bereid om maatregelen op te volgen waar ik het niet mee eens ben
Die ik niet herken als wijs of behulpzaam

Ik heb nooit een eed afgelegd waarin ik beloofde om orders op te volgen zonder te vragen waarom
Ik ben geen soldaat
Ik ben niet lid van een sekte
Ik ben niet gek
Ik ben mijn naïviteit al jaren geleden kwijtgeraakt
Ik kan zelf denken
Ik heb geen regering nodig die me vertelt wat ik moet doen zonder met geldige redenen te komen
Ze hebben me eerder voorgelogen

Ben ik razend bij de gedachte dat dit alles met opzet is gedaan?
Dat alle angst, alle doden en al het lijden ons bewust aangedaan is?
Dat er een sinister scenario wordt uitgespeeld door koudbloedige krachten?
Dat mijn moeder voor niets in haar eentje thuis zit?
Jazeker, daar kun je op rekenen!

Ik roep de mensen op
De gevoelige mensen, de dappere, sceptische, nieuwsgierige, creatieve, intelligente, empathische, vriendelijke mensen
Zij die om anderen geven
Zij die de kwetsbaren onder ons willen beschermen
Wees een rebel!
Stel vragen!
Doe je onderzoek!
Zorg dat je antwoorden krijgt!

Steek de rivier over in je kleine bootje om je geliefde op te halen
Die aan de andere kant op je wacht
Ga het bos in en luister naar de bomen
Zij kennen de waarheid
Ga de tuin in en raak de aarde aan met je blote handen en voeten
Ga in het gras liggen en voel hoe je gedragen wordt
Ruik de bloemen en herinner je waar het leven over gaat
Neem je oude moeder in je armen en wieg haar fragiele lichaam
Vertel haar dat alles goed zal komen
Laat haar niet wegkwijnen

Speel met je kinderen
Maak ze aan het lachen
Nu je de tijd hebt
Besef wat belangrijk is
Juist nu

Volg je hart
Laat angst je niet controleren
De waarheid is out there
Laat niemand je iets anders wijsmaken
Jouw waarheid doet ertoe
Vind het, ken het, deel het
Dat is hoe je een bijdrage kunt leveren
Dat is hoe we deze wereld kunnen helen

@Sanne Burger
Maart 20, 2020[:en] 

I guess your level of trust depends on whether you have had your faith crushed before or not
Whether you have lost your religion before or not
Whether you have learned the hard way, or not

My first real insight in the extent of the deceit
Was when I studied nutrition
The truth about our diet
Is that it is a sickening one
Why?
Because sick, you are worth more to the system than healthy

Then I found out the truth about the meat industry
The dairy industry
The sugar industry
The alcohol industry
The tobacco industry
The money system
But the one that really crushed me
Was the truth about the medical industry

I jumped into that rabbit hole when my mother got breast cancer
I obsessively researched cancer
I found no proof whatsoever that chemo kills cancer
I found no proof that there is no cure for cancer
On the contrary, I found proof that there is
Food and lifestyle are the cure
It is that easy

This is uplifting and hope giving, right?
But you are not supposed to know
There is more money to be made on miserable people

It took me three years to mourn this fact
Before, I just couldn’t imagine such a level of evil
People, organizations, leaders, who deliberately deceive the world, abuse their authority, lie to the masses, deny the wisdom of ancient cultures, demonize their real healers
For profit?
That couldn’t be true
But it was
And it still is

There are people, there are powers out there
that don’t give a shit about you
They completely lack empathy
They serve a different agenda

Once I knew this, more insights came, one after another, like a flood
The truth about chemtrails
Chemicals being sprayed in the air
By Monsanto, now overtaken by Bayer
In order to poison our earth
In order to poison us
Why?
For profit and control, like always

I remember the first time I looked up at the sky and saw them
Me and my love
We were standing in the garden, hand in hand
We lived on the countryside in France
The setting was so romantic
And therefore it was even more devastating
I was mostly shocked about the fact we had managed to overlook them
Until then

We can be so, so blind for the truth
Even when it is right in front of us
Or above us

I learned the truth about the war in Iraq
The daughter of a general
saying they were throwing babies out of their incubators
It was staged
It was a deliberate lie, in order to get the public to support the declaration of war
And it worked
The rest is history

I learned the sick, slick role of the media
Gaining in power, but losing credibility
Real journalism, drowning in a shameful game of deceit
I learned the truth about weather control
HAARP
Deliberate droughts, tsunami’s, floods and storms
This was the new warfare, a new way of controlling people and countries

Big Oil
Big Pharma
The truth about WWII
The truth about the bomb on Hiroshima
The truth about vaccines
That was a particular tough one to accept
Babies being injected with chemicals that weaken the immune system, cause autism, make them sick from the beginning and even kill many of them
And all this, under the disguise of health protection
I mean… babies, the most innocent of all
That couldn’t be true, right?
But it was

How low can you go?
This was the lowest, to me
Unimaginably low for most people
That is one of the ways they stay invisible
They are hiding in plain sight
Taking advantage of your kindness and trust
‘No, they would never. They really want the best for us.’

Through experience, I learned not to trust the government
I learned to be skeptical towards the media
I learned to do my own research
To trust my own judgment

And then this virus came
Skepticism and alertness already had become my second nature
First question: Is it true?
Second question: Who is benefiting from it?
Third question: What are they hiding?
Fourth question: How are we being manipulated?
Not ARE we being manipulated, but HOW are we being manipulated
Fifth question: What is being established through this?

I already had my faith crushed, remember?
I have no reason to trust the government
I have no reason to trust the medical industry
And frankly, neither have you

Think about it
Please, think about it
Is the system after your safety, your health and wellbeing, or not?
Check the facts
Check history
Are you blindly following narratives, or are you certain about the facts?
Do you believe what you’re told because you assume they tell you the truth, or do you know it to be true, because of your own experience?
Is your assumption correct?
What could be the hidden agenda?

Who would benefit from a global economic crash?
The small businesses, who most likely will not recover from this, or the big multinationals, ready to take over?
What will be the result of this crisis?
Will we gain in freedom, or will we lose it?
Will there be less control, or more?
In what kind of world do you want to live anyway?
Do you believe we are heading there?

Have you noticed how lately the word ‘conspiracy’ has become a dirty word?
Why, you reckon?
Because asking questions now has become an act of rebellion
And rebels are not welcome in the new world
The new world is orderly
The New World is Order
No freedom, no love, no differentiation, no surprises, no creativity, no freedom, no play, no investigation, no nothing
Only one thing
Order

You are being drilled to follow orders
That’s what this virus is used for

Is it man made? Is it natural?
I don’t know
Is it dangerous?
I don’t know, as of now there is no proof saying it is
Do I care about people dying around the world?
Of course I do
Do I care about the old, the sick and the vulnerable in our society?
Of course I do
Would I do anything to help prevent a pandemic?
Of course I would
If there was one!

I don’t believe social distancing is the answer
I don’t believe a global lockdown is the answer
I don’t believe a new vaccine is the answer
I believe the measures being made are not benefiting us, the people
They benefit a different agenda
The agenda of the New World Order
The agenda of the elite, call them whatever you want, the 1%, the Illuminati, the Rockefellers, the Bilderbergers, with Bill Gates as their frontman

This is where my research has led me
I am not a conspiracy theorist
Don’t dismiss what I say by throwing this word at me
I am just trying to find answers to my questions
And I keep bumping into these names
You will too, if you do your research
It is unavoidable

I deeply care about the elderly, the poor, the sick and the weak
I am emphatic
I take responsibility
I am not after personal benefit or comfort
I am willing to help
I am willing to work
Therefore I am NOT willing to follow measures and orders that I don’t agree with
That I don’t recognize as wise or helping

Am I enraged by the thought that all this is being done on purpose?
That all the fear, the deaths and the suffering have been consciously inflicted on us?
That there is a sinister scenario being played out by coldhearted forces?
That my mother sits home alone for nothing?
You bet I am!

I never took a vow to obey orders without asking WHY
I am not a soldier
I am not part of a cult
I am not stupid
I lost my naivety ages ago
I can think for myself
I don’t need no government telling me what to do without giving me valid arguments
They lied to me before

I call upon the people
The sensitive ones, the courageous ones, the sceptical ones, the curious ones, the creative ones, the intelligent ones, the emphatic ones, the kind ones
The ones who care
The ones who want to protect the vulnerable amongst us
Be a rebel!
Ask questions!
Do your research!
Get the answers!

Cross the river in your little boat in order to pick up your beloved
Who is waiting for you on the other side
Go into the forest and listen to the trees
They know the truth
Go into the garden
Touch the earth with your bare hands and feet
Lay on the grass and feel how you are being held
Smell the flowers and remember what life is all about

Take your old mother in your arms
Rock her fragile body, tell her everything is gonna be alright
Don’t let her wither away
Play with your children
Make them laugh
Now that you have the time
Remember what is important
Especially now

Follow your heart
Don’t let fear control you
The truth is out there
Don’t let anyone convince you otherwise
Your truth matters
Find it, know it, share it
That’s how you can contribute
That’s how we can heal this world

@Sanne Burger
March 20, 2020[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Verzet je niet tegen de pijn

Verzet je niet tegen de pijn

Als je pijn hebt Vecht er dan niet tegen Maar sta het toe Laat de pijn je overspoelen De pijn zoekt naar een veilige...

Genezend water

Genezend water

Dehydratie kan langzaam ontstaan, zonder dat je het merkt. Als je een glas bier drinkt, plas je er twee uit. Als je...

Zelfgenezing

Zelfgenezing

[:nl]  We zijn in een medisch denkkader terechtgekomen waarbij mensen niet langer verantwoordelijk gehouden...

0 reacties

Share This