[:nl]5G of 5D, dat is de vraag[:en]5G or 5D, that is the question[:]

Sanne Burger

25 november 2019

[:nl] 

Wat is 5G? 5G is misschien wel de laatste en definitieve actie om de mensheid tot slavernij te dwingen. Wellicht zijn wij de laatste generatie van onafhankelijke denkers.

Er is al heel lang een gigantisch mind control programma gaande, dat op dit moment in de geschiedenis haar piek bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de enorme macht van de media, de medische mafia, de banken en multinationals; de manipulatie van het weer, de oorlogsindustrie, de voedingsindustrie, de olie industrie; vaccinatie programma’s, chemtrails, valse vlag aanslagen, fake nieuws, ziekte, misbruik, georganiseerde misdaad, armoede, enzovoort.

Julian Assange, één van de belangrijkste klokkenluiders van deze generatie, een echte onafhankelijke denker, zit in de gevangenis. Corruptie is nog nooit zo schaamteloos en overduidelijk geweest als nu.

Wie de macht in handen heeft is iets om later te bespreken, maar voor nu weten we dat 5G waarschijnlijk het net gaat sluiten. De mensheid is langzaam maar zeker in de val gelopen. Het net wordt steeds strakker aangetrokken, totdat niemand meer uit de mazen kan ontsnappen.

Binnenkort zal al onze informatie in databanken worden bewaard. We zullen 100% afhankelijk zijn van computers en telefoons om boodschappen te doen, in onze auto of ons huis te kunnen, de rekeningen te betalen, onze foto’s en berichten te zien, onze administratie te doen, etcetera. We worden een Black Mirror maatschappij, een dictatuur onder leiding van AI, een kleine groep mensen of andere donkere krachten. Uiteindelijk zal de massa geen enkele vrijheid meer hebben.

We zullen volledig onderworpen zijn en het zelf niet eens meer merken, omdat tegen die tijd ons bewustzijn volledig verdoofd zal zijn.

Het resultaat van deze verdoving, deze numbness, zal zijn dat mensen gehoorzaam, volgzaam en volkomen onverschillig gaan worden. Ze zullen te ziek en moe zijn om zich te verzetten. Ze zullen geen pit, vechtlust of eigen mening meer hebben. Ze zullen hun vermogen om onafhankelijk te denken kwijt zijn, en om die reden niet langer nieuwsgierig of geïnteresseerd. Hun hersencapaciteit zal tot een absoluut minimum teruggebracht zijn. Iedereen zal verslaafd zijn, afhankelijk van drugs en medicijnen, en net in staat zijn om hun werk te doen.

De belangrijkste behoeftes in deze 5G maatschappij zullen veiligheid en comfort zijn. Niks anders zal er meer toe doen.

Comfort is een eindeloos verhaal, want je kunt altijd nóg comfortabeler leven, terwijl veiligheid een vijand vereist. Omdat de massa’s gecontroleerd worden door angst in de 5G maatschappij, is er altijd een dreiging nodig. Om die reden zal er altijd een dreiging zijn.

Een oorlog, een epidemie, een klimaatcrisis, een meteoor, een buitenaardse aanval, whatever. Hoe meer angst, des te makkelijker kan dit controlesysteem geïnstalleerd worden.

5G maakt mensen uiterst uniform. In de ban van 5G zullen we volledig voorspelbare wezens worden, met dezelfde behoeftes, dezelfde vaardigheden, hetzelfde intelligentie-niveau, dezelfde voorkeuren en afkeuren, hetzelfde aantal kinderen, dezelfde geaardheid. Ons hele leven zal op maat gemaakt zijn. We zullen niet langer een keus hebben, of zelfs maar een keus verlangen.Er zal maar één type muziek zijn (waarschijnlijk reggaeton), er zal maar een type kunst, mode, haarstijl, taal, valuta, huis, etc. zijn. Alles zal gereguleerd zijn, zelfs de dood.

Iedereen zal uiteindelijk een dodelijke injectie krijgen op zijn of haar 65e. Ook de dood zal gepland, gecontroleerd, hygiënisch en effectief zijn. In een 5G maatschappij zijn oude mensen nergens goed voor.

Dit, in het kort, is het 5G ofwel het gesloten 3D scenario.

Maar wat is dan 5D? 5D is de oplossing. 5D verwijst naar de vijfde dimensie. De vijfde dimensie is een laag van de werkelijkheid, die op dit punt in de geschiedenis toegankelijk aan het worden is voor de mensheid. Dit is nu aan het gebeuren.

Er is een massaal ontwaken gaande. Steeds meer mensen maken de sprong van 3D naar 5D. (5G is een onderdeel van 3D).

In de werkelijkheid van 5D bestaan andere natuurlijke wetten dan in 3D. Tijd is minder rigide, bijvoorbeeld. Het is niet langer een rechte lijn, maar meer vloeibaar. Afstand is ook minder rigide, omdat materie minder solide is. Daardoor zullen tijdreizen, bi-locatie, telepathie en telekinese opnieuw normaal worden. In 5D zijn mensen volledig bewust van de creatieve vermogens van hun minds. Ze herinneren zich dat de werkelijkheid iets is waarvan ze mede-scheppers zijn.

Deze werkelijkheid lijkt alleen maar zo solide omdat zoveel mensen hem tegelijkertijd dromen

In 5D is onze hersencapaciteit tot volle bloei gekomen. We functioneren vanuit ons hoogste potentieel. We zijn niet langer gehoorzaam, maar accountable. Machtsstructuren zoals we die nu kennen, zullen niet langer bestaan. Politieke systemen, militaire systemen, religieuze systemen (allemaal hetzelfde), zullen verdwijnen in de 5D maatschappij, omdat de mindset die nodig is om zulke controlerende systemen te accepteren niet langer aanwezig is.

In 5D zullen een groot aantal nieuwe uitvindingen gedaan worden, omdat technologie en de wetenschap niet langer gebruikt zullen worden om de massa te misleiden, maar om de levenskwaliteit te verbeteren en om het geluk en plezier voor iedereen te stimuleren.

Mensen zullen een miljoen verschillende manieren vinden om harmonisch samen te leven met Moeder Aarde. Ze zullen haar zien als een levend, bewust wezen. Niet alleen de mensheid, maar de hele planeet zal het goed hebben in de 5D wereld. De oceanen zullen weer schoon worden, de bossen zullen weer hergroeien, de dieren zullen gedijen. Het zal heel anders worden dan nu, for sure.

Het belangrijkste kenmerk van 5D is dat mensen bewust zullen zijn van het feit dat ze creatieve wezens zijn

Ze weten dat wanneer je de werkelijkheid wilt veranderen, je je verbeelding moet veranderen. Ze weten dat het ons denken is, onze dromen, onze verbeelding, dat de substantie van de werkelijkheid vormt. Zo gauw je je realiseert dat je een co-creator bent, een mede-schepper, ben je niet langer een slachtoffer. Je bent dan niet langer onderhevig aan de vloek van machteloosheid, je opgedrongen door de een of andere kracht, zij het een politieke, religieuze, militaire, wetenschappelijke of sociale. Je weet dat je geen slaaf bent van wie of wat dan ook.

We zijn dit nu aan het leren.

In 5D denken mensen niet langer in polariteit en dualiteit, noch in hiërarchie. Er is een onderstroom van vrede, gebaseerd op het besef dat we allemaal gelijkwaardig zijn.

Verschillen worden gezien als mooi, niet als een dreiging. Er zal een wijde selectie zijn van uitdrukkingsvormen, kunst, uiterlijk, architectuur en muziek. De notie van afgescheidenheid is niet langer aanwezig, louter het vieren van verscheidenheid. 5D is een angstvrije werkelijkheid, omdat de dood doorzien is, herkend als een illusie. Onze identiteit is niet langer afhankelijk van het hebben van een fysiek lichaam. We zijn er eindelijk achter wie we werkelijk zijn: onsterfelijke wezens, zielen die een lichaam hebben gekregen, tot het lichaam sterft en we doorgaan naar een andere dimensie. Wanneer er geen angst voor de dood is, is er geen behoefte aan controle. Wanneer er geen behoefte is aan controle, zal de mensheid vrij zijn.

Dit, in het kort, is het 5D scenario.

Wakker worden uit de nachtmerrie

5G en 5D zijn twee tegenovergestelde visies op ogenschijnlijk dezelfde werkelijkheid, namelijk die waarin jij en ik leven. 5G is een nachtmerrie. Een gesloten 3D werkelijkheid maakt ons numb, gevoelloos, niet in staat om creatief of zelfs maar gelukkig te zijn. Dit is één richting die de mensheid kan nemen. En dan is er 5D, de dimensie waar onze verbeelding toegang zal hebben tot een oneindige hoeveelheid mogelijkheden om de droom te creëren die we willen.

Waarom gebeurt dit? Waarom wordt deze extreme dichotomie ons nu voorgeschoteld?

Het is om ons te helpen om het te zien, om een keuze te maken. Het maakt ons bewust van het feit dat er een keuze IS. Blijkbaar hebben we deze urgentie nodig.

Wat wil je liever? Zou je in een 5G samenleving willen leven, of toch liever in 5D?

We leven in beslissende tijden. In het komende decennium zal de mensheid als geheel een belangrijke keuze maken. We kunnen óf volledig 5G worden, wat eigenlijk een gesloten 3D werkelijkheid is, of we kunnen volledig voor 5D gaan. Het goede nieuws is: de keus is aan ons.

Wanneer 5D werkelijkheid wordt

Het is niet zo dat 5G en 5D als yin en yang zijn, of als dag en nacht, of zwart en wit. Ze zijn niet gelijkwaardig. Om af te rekenen met 5G is een eitje voor 5D. Zo gauw 5D een feit is, zal 5G gewoon opgenomen worden in die werkelijkheid, zonder enig probleem. Wij, de mensen van 5D, zullen het omarmen, zoals we al het andere omarmen. We doen het gewoon in onze soep om het wat pittiger te maken, of in onze tandpasta, voor extra witte tanden. Of we maken het tot stoere lichtzwaarden voor onze kinderen, om mee te spelen, of tot lichtgevende stokken voor onze honden. Of we gebruiken het om de oceanen schoon te maken. De mogelijkheden zijn eindeloos in 5D.

Ik kies 5D! En jij?

Sanne Burger
sanneburger.com

 

 [:en] 

What is 5G? 5G is possibly the last and final move to enslave the masses. Could we be the last generation of truly independent thinkers?

For a long time now, there has been a huge mind control program happening which is peaking at this point in history. Think about the vast power held by the media, the medical mafia, the banks and multinationals, weather control, the war industry, the food industry, the oil industry, vaccination programs, chemtrails, false flag attacks, fake news, disease, abuse, organized crime, poverty and so on and so forth.

Julian Assange, one of the most significant whistle blowers of this generation and a truly independent thinker is in jail as we speak. Corruption has never been as blatant as it is today.

Who is pulling the strings is to be discussed later but for now we know that 5G is probably going to close the net. Humanity has slowly but surely been trapped. The net is being pulled tighter until nobody will be able to escape through the ever diminishing gaps.

Soon, all of our information will be stored in databases. We will be totally dependent upon technology in order to shop, to enter our car or house, to pay bills, to see our photos and messages, do our administration, etc. We will become a Black Mirror society, a dictatorship; controlled either by AI, a small group of evil humans or other dark forces. Eventually, the masses will have no freedom whatsoever.

We will be completely enslaved and not even notice it ourselves because by then, our consciousness will have been fully desensitised.

As a result of this numbness people living within 5G will become obedient, submissive, indifferent and oblivious. They will be too sick and tired to resist the control and manipulation. They will have no zest for life, no fighting spirit, no opinion of their own. They will have lost their capacity for independent thinking; hence they are no longer interested or curious. Their brain capacity will be reduced to the bare minimum. They will be addicted and dependent on drugs and substances and will be barely capable of doing their job.

The primary human requirements under 5G will be security and comfort. Nothing else will matter anymore. The pursuit of comfort is a never ending story as you can always be more comfortable, whilst safety craves an enemy.

As the masses are controlled by fear in 5G there always needs to be an imminent threat. Therefore, there will always be a threat. A war, an epidemic, a climate crisis, an inbound meteor, an alien attack or whatever else they choose to spoon feed to us. The more there is for us to fear, the easier it is to implement and maintain the chosen system of control.

5G makes humans categorically uniform in nature. Under the spell of 5G we will become fully predictable beings with the same needs, the same skills, the same intelligence levels, the same likes and dislikes, the same number of children and the same sexual orientation. Our whole life will become made to measure. We will no longer have or even desire any free will. There will be only one genre of music (probably Reggae ton), there will be only one style of art, fashion, hair style, language, currency, housing, etc. Everything will be regulated, even death.

The populous will get a lethal injection when they reach the age of 65 because death will also a planned and managed affair. Meticulously controlled, hygienic and effective. In a 5G society old people are good for nothing.

In short, this could very well be the potential scenario for 5G or rather the closed 3D scenario.

What is 5D?

5D is the way out. 5D refers to the fifth dimensional plane of existence which is a realm of reality revealing itself to humanity at this very moment in time!

There is a mass awakening going on. More and more people are making the shift from 3D into 5D (5G is part of 3D).

In the 5D reality different natural laws are in place. For example; time is less rigid. It’s no longer a straight line but is more fluid in nature. Distance is less rigid as well whilst matter is less solid; hence time travel, bi-location, telepathy and telekinesis will become a normality again. In 5D people are fully aware of the creative power of their minds and remember that reality is something they are the co-creators of.

This reality only seems solid because so many people dream it together.

In 5D our brain capacity has flourished into full bloom and we are able to function at our highest potential. We are no longer obedient but accountable. Power structures as we currently know them will seize to exist. Political systems, military systems and religious systems (all the same) will disappear under 5D as the mind-set that is necessary to accept or require such control systems will no longer be ingrained in the human psyche.

In 5D there will be numerous new inventions as technology and science will no longer be used to control and mislead the masses. Instead, it will be used to enhance the overall quality of life and to stimulate and create happiness and joy for all.

People will find a million different ways to live in harmony with our Mother Earth. They will see her as a living, conscious being. Alongside the phenomenal benefits to humanity at this time, our planet will also thrive within 5D reality. The oceans will be clean again, the forests will regrow and the animals will prosper. If one thing can be certain, the world will be very a different place to the one we live in now.

One of the more potent features within 5D is that people are aware of the fact that they are creative beings.

They know that in order to change your reality, you have to change your imagination. They know that it is our thinking, our dreaming and our imagination that creates the substance of reality. As soon as you realize you are a co-creator, you are no longer a victim. You are then no longer under the spell of disempowerment via some external force, whether it’s politics, religion, the military, science or society. You realize that you are not a slave to anything or anyone.

We are learning this now.

In 5D people no longer think in dualistic ways or view things as polarities, nor with a hierarchical structure. There is an underlying current of peace, based on the understanding that we are all equal.

Differences are looked at as beautiful, not as a threat. There will be a wide range of expressions, art, fashion, architecture and music. The notion of separation is no longer there, only the celebration of diversity. 5D is a fear-free reality because the illusion of death has been alleviated. Our identity is no longer dependent on having a physical body. We have finally become aware of who we really are; immortal beings. Souls that have taken on a body for this experience, to use until it dies and we continue on to another realm of existence. When there is no fear of death there is no need for safety and control. When there is no need for safety and control humanity will be free.

This in short, is the 5D scenario.

Waking up from the nightmare

5G and 5D are two very opposing views apparently on the same reality, the very reality you and I live in! 5G is basically a nightmare. It will make us numb, incapable of being creative or even of sustaining happiness. This is one direction humanity can choose to navigate. Alternatively, there is 5D. A realm where our imagination will have access to limitless possibilities to create the dreams we wish for.

Why is this happening? Why is this extreme dichotomy presented to us today?

It’s in order to help us see, to help us to make a choice. It makes us aware that there IS a choice! Apparently we need this urgency. What would you like more? Would you like to live in 5G or would you like to live in 5D?

We are living in defining times. In the coming decade humanity as a whole will make an important choice. We can either become fully 5G or fully 5D. The good news is; the choice is ours.

When 5D will be reality

It’s not that 5G and 5D are like yin and yang, day and night or black and white. They are not equal or even opposites. To deal with 5G is a nonissue for 5D. As soon as 5D is a reality, 5G will just be integrated into that reality without hindrance. We the people of 5D, will embrace it like we embrace everything else. We will just put it in our soup to give it some extra spice or in our toothpaste for extra white teeth. We will make it into cool light swords for our kids to play with or into shining sticks to throw for our dogs. We will use it to clean up the oceans and revitalise the forests. The possibilities are endless in 5D.

I choose 5D! How about you?

Sanne Burger
sanneburger.com

 [:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Verzet je niet tegen de pijn

Verzet je niet tegen de pijn

Als je pijn hebt Vecht er dan niet tegen Maar sta het toe Laat de pijn je overspoelen De pijn zoekt naar een veilige...

Genezend water

Genezend water

Dehydratie kan langzaam ontstaan, zonder dat je het merkt. Als je een glas bier drinkt, plas je er twee uit. Als je...

Zelfgenezing

Zelfgenezing

[:nl]  We zijn in een medisch denkkader terechtgekomen waarbij mensen niet langer verantwoordelijk gehouden...

0 reacties

Share This