[:nl]Het morfische veld[:en]The morphic field [:]

[:nl]

 

‘Als je het universum wilt begrijpen, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie’ – Nikola Tesla

Hoe is het mogelijk dat een zwerm vogels door de lucht vliegt, als ware het één wezen? Hoe zwemt een school vissen in de oceaan, als ware het één lichaam? Hoe danst een groep mensen op een rave, als ware het één ziel?

Het morfische veld
Hoe communiceren groepen van dezelfde soort met elkaar, als er geen woorden zijn? Hoe zijn ze met elkaar verbonden? Het is middels het morfische veld, een term die jaren geleden geïntroduceerd werd door Rupert Sheldrake. Het morfische veld is een energetisch veld dat alle informatie in zich heeft dat belangrijk is voor een bepaalde soort. Je zou het kunnen zien als een database, waar elk dier mee verbonden is. Het bestaat uit alle ervaringen die deze bepaalde diersoort gehad heeft in het verleden. Het verklaart waarom een vis weet hoe het moet zwemmen, hoe een pasgeboren schildpadje instinctief weet hoe naar de zee te komen, hoe iedere volgende generatie zich sneller ontwikkelt. Het verklaart hoe kennis doorgegeven wordt. Wijsheid word in het morfische veld bewaard. We hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Of misschien wel.

Makaka apen
Alle dieren in een specifiek morfisch veld zijn telepathisch verbonden, onafhankelijk van of ze fysiek bij elkaar zijn, of niet. Dit is prachtig geïllustreerd in het verhaal van ‘De Honderdste Aap’: ‘Lang geleden, op Kojima Eiland in Japan, bestudeerde een groep biologen een groep makaka’s, een zeer innovatief type apen. Ze observeerden hoe de apen van elkaar leerden door middel van observatie en imitatie, pretty much zoals wij mensen dat doen. Bijvoorbeeld, een van de slimmere vrouwtjes ontdekte dat zoete bataat beter smaakte nadat ze deze in het heldere, zoute water van de oceaan waste. Na een tijdje deed de hele kolonie hetzelfde. Wat echter nog fascinerender was, was het feit dat de apen van de naburige eilanden ook hun zoete aardappels in de oceaan gingen wassen, gelijktijdig met de aapjes op Kojima.

Alles is vibratie
Er zijn veel morfische velden op deze planeet – obviously. Elk van die velden heeft een unieke vibratie. Je kunt het met een radiostation vergelijken. Een aap is verbonden met het Aap kanaal, een giraffe is verbonden met het Giraffe kanaal, en wij mensen zijn afgestemd op het Mens kanaal. Ik, als mens, ben verbonden met jou, mens, door het menselijke veld. Voor zover mijn ervaring reikt, zijn er veel sub-kanalen in het menselijke veld. Of ik je kan horen of niet, voelen of niet, hangt af van mijn gevoeligheid. Ben ik gevoelig genoeg om het onhoorbare te horen, het onzichtbare te zien? Is het mogelijk om mijn vibratie te verhogen, zodat ik je beter kan horen? Is het mogelijk om het een beetje omlaag te brengen, als het allemaal iets té intens wordt?

It sucks to be psychic
Wat sommigen psychose noemen en anderen mediumschap, is wanneer je zo gevoelig bent voor de stemmen en vibraties in het morfische veld, dat je er gek van wordt. Ja, je kunt ook te sensitief zijn. Ik heb ervaringen gehad waar het volume zo hoog was, het bereik zo groot en de kakofonie zo intens, dat ik dacht dat dat ik mijn verstand kwijtraakte. Ik heb nachten gehad waar ik al het geschreeuw, de vertwijfeling en pijn van de hele wereld in één keer kon horen. Althans, zo leek het. Ik het het ook voelen, alsof ik in het lijden van een miljoen mensen tegelijk intapte. Willekeurige beelden van marteling, honger en pijn overspoelden mijn geest, als in een slechte griezelfilm. Zonder drugs! Het was absoluut ondraaglijk. Als ik niet geleerd had hoe mezelf af te schermen van die overweldigende input die ik ontving uit het morfische veld, was ik zeker gek geworden. Ik ben oneindig dankbaar naar mijn leraren toe, die me geleerd hebben hoe ik mezelf kon beschermen. Inmiddels controleer ik het volume en de reikwijdte zelf, (tenminste, het grootste gedeelte van de tijd) afhankelijk van wat passend is. Dit is niks ongewoons, trouwens. Alle mensen hebben deze gevoeligheid en dit vermogen, al zijn sommige wel ongevoeliger dan anderen.

Rare tijden
Op dit bizarre moment in de geschiedenis kun je je verloren, angstig en bezorgd voelen. Er is een pandemie gaande daarbuiten, of althans, dat zeggen ze. De overheidsmaatregelen zijn extreem en gevaarlijk. Je raakt je vrijheid kwijt. Tegelijkertijd blijkt de ene complottheorie na de andere gewoon waar te zijn. De media is op haar meest toxisch met haar verdeel en heers strategieën. Je bent bang voor jezelf, je toekomst en je kinderen. Misschien voel je, zoals zovelen, dat je niemand hebt om mee te praten, nergens om naartoe te gaan, geen plek om rust te vinden. Het Mr. Smith effect is overal. De situatie is zo ernstig dat je soms op de rand van wanhoop, razernij of instorting bent. En dat is waar het morfische veld in komt. Om je te laten zien dat je niet alleen bent. Het enige wat je hoeft te doen is in te tunen, zodat je kunt voelen dat het waar is.

Zet het geluid harder
Het morfische veld maakt zichzelf kenbaar door tekens, dromen, gevoelens en gedachten. Soms zijn ze zo subtiel dat je het nauwelijks merkt, of het meteen wegwuift als iets onbelangrijks. De meeste van ons zijn opgevoed met afwijzing als onze modus operandi. However, sommige signalen zijn zo luid, sommige dromen zo krachtig, dat ze je sprakeloos achterlaten, niet in staat om net te doen alsof het niet gebeurd is. Heb je Sense8 gezien? Dit is een serie over 8 mensen die als één wezen verbonden zijn, al zijn ze tegelijkertijd ook hun eigen persoon. Veel van hun interactie komt akelig dichtbij de realiteit (behalve de orgies). Zij moeten ook leren begrijpen dat deze verbinding echt is en voorbij de rationele scope gaat van wat normaal gevonden wordt.

Tune in
Telepathie is een vermogen dat natuurlijk is voor mensen, alsmede voor dieren en planten. Het is een karakteristiek van het morfische veld. Het betekent niet alleen dat je in tune bent, maar je bent er ook bewust van. Bomen communiceren ook via een veld als dit. Wat je wellicht merkt als er iets gebeurt met een lid van jouw groep, dit ook een effect heeft op jou, en vice versa. Vaak zul je niet helemaal weten wat er precies aan de hand is, maar je kunt het voelen. Dit fenomeen is uitgebreid onderzocht bij planten, stenen en ook bij water. Als een boom in het bos wordt omgezaagd, kun je een reactie meten in alle andere bomen. Wij zijn niet zoveel anders.

Shift
De laatste tijd neem ik een shift waar in het morfische veld waar ik deel van uitmaak. Eerlijk gezegd weet ik niet precies welk veld dit is. Voor zover ik kan waarnemen, is het aantal mensen dat ermee verbonden is veel minder dan 8 miljard. Gelukkig. Maar toch, het zijn er nog steeds veel, al kan ik er niet echt een aantal op plakken. 50.000? 500.000? However, er zijn best veel mensen op de wereld, mensen die ik in werkelijkheid ken, van wie ik weet dat ze tot dit veld behoren. Het zijn de mensen bij wie geen tijd verstreken lijkt te zijn als je elkaar weer ziet. En, ook al kan ik ze voelen, het overgrote deel van de mensen die in dit veld horen, heb ik niet ontmoet. Maar goed, wat ik zei was dat ik de laatste tijd een opmerkelijke verandering in het veld heb waargenomen. Ik voel meer verbinding, meer eenstemmigheid, meer support, meer vreugde en meer kracht. Ik durf zelfs te zeggen, meer dan ooit.

Connectie
Bijvoorbeeld: ik ben van plan om over een bepaald onderwerp te schrijven, maar stel het uit, zoals ik zo vaak doe. Het idee is daar en sluimert in mijn mind, maar zonder gemanifesteerd te worden. En vaak vind ik dan de volgende dag een artikel van iemand anders over dat thema, soms met een paar woorden of zelfs zinnen exact zoals ik het bedacht had. Of iemand stuurt me een lied met lyrics om te laten zien hoeveel ze lijken op een van mijn gedichten. Of ik denk aan iemand en hij of zij belt me. Of ik word ’s ochtend in bliss wakker, er gewoonweg zeker van dat alles oké is met mijn tribe. Of ik droom over iemand en de volgende dag bots ik op straat zomaar tegen hem op. O nee, wacht, ik kan die uitdrukking niet meer gebruiken. Balen.

Liefde
Met sommige mensen voelen we een sterkere resonantie dan met anderen. Dit is waar liefde erbij komt. Door liefde komen we in een resonante relatie met een ander persoon. Afstand verdwijnt en je kunt elkaar voelen, waar je ook bent. Er is geen separatie, je voelt en handelt als één wezen. Als je ongelukkig bent, resoneert die andere persoon mee. Hij of zij zal in respons ook ongelukkig worden, of hij kan je optillen. Als zijn vibratie sterker is dan die van jou, dan zul je met hem gaan resoneren en je meteen beter voelen. Vice versa hetzelfde. Stel je voor, een morfisch veld dat barst van liefde, vreugde, vertrouwen en kracht! Dat is het gevoel dat ik heb, en het wordt iedere dag sterker.

Kracht
Voel je je machteloos? Hoeft niet. Je vibratie is zo krachtig, het raakt letterlijk alles en iedereen om je heen aan. Door wat je uitzendt, door je houding, emoties en gedachten, beïnvloed je de wereld om je heen, veel meer dan je misschien denkt. Je kunt verontreinigen met wat je uitzendt, maar je kunt ook helen met wat je uitzendt. Wil je weten wat je kunt doen aan deze globale crisis? Verhoog je vibratie op elke mogelijke manier! Het is het enige dat telt. Mensen, planten, dieren, water, zelfs stenen zullen erop reageren. Morfische velden maken ook connecties met elkaar en wisselen constant informatie en energie uit.

Voel je het? Voel je de shift in het menselijke veld? Voel je hoe het je optilt? Durf je los te laten en ertegenaan te leunen? Durf je opgetild te worden? Voel je de omhelzing van degenen die van je houden? Durf je erop te vertrouwen? Is het echt?

Jazeker. Het is echt.

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

 

‘If you wish to understand the universe, think in terms of energy, frequency and vibration’ – Nikola Tesla

How is it possible that a flock of birds moves through the sky, as if it were one being? How does a school of fish swim in the ocean, as if it were one body? How does a group of people dance at a rave, as if it were one soul?

Hovering above
How do groups of the same species communicate, when words are obsolete? How are they connected? It’s through the morphic field, a term introduced by Rupert Sheldrake, many moons ago. The morphic field is an energetic field that contains all the information that is valid for a certain species. You could see it as a database where every animal is tuned into. It consists of every experience this species has had in the past. This explains why a fish knows how to swim, how a newly hatched baby turtle instinctively knows how to get to the sea, how offspring matures quicker with every generation. It explains how knowledge is passed on. Wisdom is kept in the morphic field. We don’t have to invent the wheel, every time again. Or maybe we do.

Makaka monkeys
Every animal in the morphic field is connected telepathically, independent of whether they are together in the flesh, or not. This is beautifully illustrated by the story of ‘The Hundredth Monkey’: Long ago, on Kojima Island in Japan, a group of biologists studied a group of makaka’s, a very innovative type of monkeys. They observed how the monkeys learned from each other by observation and imitation, pretty much like we humans do. For example, one of the brighter females discovered that sweet potato tasted better after she washed it in the clear, salty water of the ocean. After a while the whole colony of monkeys did the same. What was even more fascinating though, was the fact that monkeys on neighboring islands started to wash their sweet potatoes in the ocean too, simultaneously with the monkeys on Kojima.

Everything is vibration
There are many morphic fields on this planet, obviously. Every single one of them has a unique vibration. You can compare it to a radio station. A monkey is connected to the Monkey channel, a giraffe is connected to the Giraffe channel, and we, humans, are tuned into the Human channel. I, as a human, am connected to you, human, through the human field. As far as my experience goes, there are many sub-channels within the human field. Whether I can hear you or not, feel you or not, depends on my sensitivity. Am I sensitive enough to hear the inaudible, to see the invisible? Is it possible to raise my vibration, so I can hear you better? Is it possible to turn it down a notch, if it all gets a bit too intense?

It sucks to be psychic
What some call psychosis and others call mediumship is when you are so sensitive to the voices and vibrations in the morphic field, it drives you crazy. Yes, you can be too sensitive too. I have had experiences where the volume was so high, the range so wide and the cacophony so intense, I thought I lost my mind. I’ve had nights where I could hear all the screams of agony and pain in the world all at once. I could feel it too, as if I was tapping into the suffering of a million people at the same time. Random images of torture, famine and suffering would flood my mind, like in a bad horror movie. Without drugs! It was absolutely unbearable. Had I not learned how to shield myself from the overwhelming input I received from the human field, I would definitely have gone mad. I am eternally grateful to my mentors, for teaching me how to protect myself. I now control the volume and range myself, most of the time, according to what is appropriate. This is nothing out of the ordinary, by the way. All humans have this sensitivity and ability, even though some are more numb than others.

Disconnected
At this crazy moment in history you can feel lost, scared and worried. There’s a pandemic out there, or so it seems. Government measures are extreme and dangerous. You are losing your freedom. At the same time one conspiracy after another turns out to be true. The media is at its most toxic with their divide and conquer strategies. You fear for yourself, your future and your children. You might feel, like many others, you have no one to talk to, nowhere to go, no place to find solace. The Mr. Smith effect is everywhere. The situation is so dire that sometimes you find yourself on the edge of despair, rage or breakdown. And that’s where the morphic field comes in. To show you that you are not alone. The only thing you have to do is to tune in, so you can realize it’s true.

Turn up the volume
The morphic field makes itself known through signs, dreams, feelings and thoughts. Sometimes they are so subtle you hardly notice, or dismiss them straight away. Most of us are raised to be dismissive as our modus operandi. However, some signs are so loud, some dreams are so powerful, they leave you speechless, unable to pretend it didn’t happen. Seen Sense8? This is a series about 8 people who are connected as one being, even though they are their own person as well. A lot of their interaction actually comes eerie close to reality (except for the orgies). They too, have to wake up to the understanding that this connection is real and goes beyond the rational scope of what is considered normal.

Tune in
Telepathy is a skill that is natural for humans, as well as for animals and plants. It is a characteristic of the morphic field. It means not only are you tuned in, but you are consciously aware of it, too. Trees communicate through this field as well. What you might notice when you are of the more sensitive kind is that when something bad happens to a member of the tribe, it has an effect on you, and vice versa. Oftentimes you will not be able to know exactly what’s going on, but you can sense it. This has been researched extensively amongst plants, rocks and water as well. If a tree in the forest is cut, you can measure a reaction in all the other trees. We are not much different.

Shift
Lately I have sensed a shift in the morphic field that I am a part of. Honestly, I am not sure which field this is, exactly. As far as I can sense, the number of people connected to it are much less than 8 billion. Thank God. However, they are still many, even though I am unable to put a number on it. 50.000? 500.000? However, there are quite a few people out there, people I know in the flesh, of whom I know they belong to the same field. It’s those people with whom no time seems to have passed, when you meet again. And, even though I can feel them, I actually haven’t met most of the people who belong to this field. Anyway, I was saying that lately, the energy in the field has changed significantly. I sense more connection, more unanimity, more support, more joy and more strength. I dare even say, more so than ever before.

Connection
For example: I plan on writing on a certain subject, but then postpone doing it, as I so often do. The idea is there and lingers in my mind, without being manifested. And then the next day I find an article written on the subject, even with a few of the same sentences or referrals I had in mind. Or someone sends me a song with lyrics to show how much they resemble a poem of mine. Or I think of someone and he or she calls me. Or I wake up in the morning in bliss, just certain that everything is okay with my tribe. Or I dream about someone and the next day I bump into him on the street – oh wait, can’t use that phrase anymore. Bummer.

Love
With some people we feel a stronger resonance than with others. This is where love comes in. Through love we come into resonant relationship with another person. Distance collapses and you can feel each other, where ever you are. There is no separation, you feel and act as one being. If you are unhappy, the other person resonates with it. He or she will in response either become unhappy too, or he can lift you up. If his vibration is stronger than yours, you will start to resonate with him and feel better straight away. Vice versa the same. Imagine the power of a morphic field that is bursting with love, joy, faith and strength! That’s the feeling I have, and it gets stronger every day.

Power
You feel powerless? You don’t have to be. Your vibration is so powerful, it literally touches everything and everyone around you. Through what you send out, through your attitude, emotions and thoughts, you influence the world around you. Much more than you might think. You can pollute with what you send out, or you can heal with what you send out. You want to know what to do about this global crisis? Raise your vibration in any way possible! It’s the only thing that matters. People, plants, animals, water, even rocks will react to it. Morphic fields also connect between species and exchange information and energy all the time.

Can you feel it? Can you feel the shift in the human field? Can you feel how it lifts you up? Do you dare to let go and lean in? Do you dare to be lifted? Do you feel the caress of the ones that love you? Do you dare trust it? Is it real?

Oh yes, it is. It’s real.

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Death is a gradual process

Death is a gradual process

Death is not an on and off buttonPeople do not die when they take their last breathThat’s just the finishing...

Sterven doe je langzaam

Sterven doe je langzaam

De dood is geen aan en uit knop Mensen sterven niet als ze hun laatste adem uitblazen Dat is louter de finishing touch...

0 reacties

Share This